Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.3.8. Sirotčí důchod

Sirotčí důchod

Pro vznik nároku na sirotčí důchod musí být splněno několik podmínek. Za prvé, aby dítě mělo nárok na sirotčí důchod, musí se jednat o nezaopatřené dítě dle odst. 3 a 4 § 20 zákona č. 155/1995 Sb. Za nezaopatřené dítě se někdy považuje i dítě až do 26 let (například pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání – např. studuje na vysoké škole). Další podmínkou je, že tomuto dítěti zemřel rodič, osvojitel nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů (a dítě bylo na tuto osobu odkázáno výživou) a tento „živitel“ byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod stanovené v § 29 nebo § 31 odst. 1 anebo zemřeli následkem pracovního úrazu.

Nárok na sirotčí důchod ale nevzniká po pěstounovi. Pokud dítěti zemřou oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod po každém z nich. Další podmínkou pro přiznání sirotčího důchodu je potom to, že zemřelý rodič (osvojitel nebo osoba, která převzala dítě do péče) pobíral starobní nebo invalidní důchod. A pokud zemřelý rodič žádný důchod nepobíral, je nutné pro vznik nároku dítěte, aby zemřelý rodič splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod. Není tedy nutné, aby rodič tyto důchody pobíral, stačí, že pokud by o ně požádal, měl by na ně nárok – o tom za jakých podmínek je na starobní nebo invalidní důchod nárok, je pojednáno již výše.

Sirotčí důchod se skládá ze dvou složek – základní výměry a procentní výměry. Výše základní výměry důchodu činí 9% průměrné mzdy měsíčně. K této částce se pak přičítá procentní výměra, která u sirotčího důchodu dosahuje 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na dva sirotčí důchody, vyplácí se vyšší sirotčí důchod v plné výši a nižší sirotčí důchod se vyplácí ve výši procentní výměry; je-li výše obou sirotčích důchodů stejná, vyplácí se jeden sirotčí důchod v plné výši a druhý sirotčí důchod ve výši procentní výměry.

Žádost o sirotčí důchod lze sepsat na okresní správě sociálního zabezpečení příslušná podle bydliště žadatele.