Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.9.5. Vypořádání společného jmění

Tento obsah již není aktuální.

Po zrušení, zániku nebo zúžení společného jmění je třeba provést likvidaci/vypořádání dosud společných povinností a práv jejich vypořádáním, jinak se na zrušené, zaniklé nebo zúžené společné jmění použijí přiměřeně ustanovení o společném jmění.

Dluhy

– vypořádání dluhů má účinky jen mezi manželi

– vypořádáním nesmí být dotčeno právo třetí osoby, jinak se ta může domáhat, aby proti ní nebylo vypořádání účinné

Vypořádání dohodou

– dohoda je účinná ke dni skutečného zániku, zrušení nebo zúžení společného jmění bez ohledu na to, kdy byla uzavřena, pokud je předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabude dohoda v této části účinnosti zápisem do veřejného seznamu

– dohoda se může týkat jen části společných majetkových povinností a práv

– dohoda musí mít písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva (typicky nemovitost)

– pokud dohoda nemusí mít písemnou formu a jeden z manželů o to požádá, vydá mu druhý manžel potvrzení o tom, jak se vypořádali

Vypořádání pro případ rozvodu s domněnkou rozvratu

Neuzavřou-li spolu manželé, kteří mají v úmyslu dosáhnout nesporného rozvodu, dohodu o uspořádání majetkových povinností a práv pro případ rozvodu, v níž pod podmínkou, že manželství bude rozvedeno, rovněž ujednají, jak budou v době odděleného hospodaření nabývat práva a zavazovat se, platí pro dobu odděleného hospodaření manželů ustanovení o společném jmění přiměřeně, ledaže tento zákon stanoví jinak.

Pravidla pro vypořádání (pokud se manželé nedohodnou jinak):

  • podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
  • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
  • přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

VZOR vzor dohody o vypořádání společného jmění pro případ rozvodu s domněnkou rozvratu

Vypořádání rozhodnutím soudu

Nedohodnou-li se manželé o vypořádání, může každý z nich navrhnout, aby rozhodl soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění.

Vypořádání dle zákona

Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že

a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.