Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.18.2. Výkon podmíněného trestu odnětí svobody

Tento obsah již není aktuální.

Zkušební doba začíná běžet právní mocí rozsudku.

Pokud se nejedná o podmíněné odsouzení s dohledem a nad chováním podmíněně odsouzeného a nad dodržováním jemu uložených omezení není nutno vykonávat kontrolu, soud pouze zjišťuje v pravidelných termínech, nejméně jedenkrát za šest měsíců, zda podmíněně odsouzený vede řádný způsob života a dodržuje omezení, která mu byla rozsudkem uložena.

Pokud se jedná o podmíněné odsouzení s dohledem nebo nad chováním podmíněně odstouzeného a nad dodržováním jemu uložených omezení je nutno vykonávat kontrolu, zašle soud po právní moci rozsudku jeho opis probačnímu úředníkovi a požádá jej, aby v pravidelných termínech, které zároveň stanoví, mu podával zprávu o způsobu života odsouzeného, a v případě, že by zjistil důvody k nařízení výkonu trestu, aby to ihned oznámil soudu. Povinnosti podmíněně odsouzeného ve vztahu k probačnímu úředníkovi stanoví § 50, zákona č. 40/2009 Sb.

Rozhodnutí o tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil

O tom, zda se podmíněně odsouzený osvědčil, rozhoduje soud ve veřejném zasedání. Jestliže podmíněně odsouzený nevedl ve zkušební době řádný život a nevyhověl uloženým podmínkám, rozhodne soud, že se trest vykoná, nebo může výjimečně ponechat podmíněné odsouzení v platnosti podle odst. 2 § 83, zákona č. 40/2009 Sb. Při rozhodování se soud opírá i o případné vyjádření zájmového sdružení občanů. Proti rozhodnutí je přípustná stížnost, která má odkladný účinek. Pokud soud nerozhodne do jednoho roku od uplynutí zkušební doby, aniž by na tom měl podmíněně odsouzený vinu, má se za to, že se podmíněně odsouzený osvědčil.