Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.10. Rozhodování exekutora

Tento obsah již není aktuální.

Při svém rozhodování postupuje exekutor podle občanského soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.

Nestanoví-li exekuční řád pro rozhodnutí exekutora jinou formu (např. exekuční příkaz), exekutor rozhoduje usnesením, které doručí účastníkům řízení a dalším osobám, o jejichž návrzích a právech a povinnostech rozhoduje.

Proti rozhodnutí exekutora může účastník řízení podat odvolání, o kterém rozhoduje krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud. Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u exekutora, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje.

Odvolání není přípustné proti

a) rozhodnutí exekutora o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu (protože v takovém případě lze podat vylučovací žalobu),

b) exekučnímu příkazu (v případě, že by exekuční příkaz byl vydán neoprávněně, lze se bránit návrhem na částečné zastavení exekuce) a usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu,

c) příkazu k úhradě nákladů exekuce (protože proti němu lze podat námitky).