Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.7.4. Utvrzení dluhu

Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta

Smluvní pokutou se zajišťuje porušení určité povinnosti vyplývající ze smlouvy. Ten, kdo povinnost poruší, je povinen kromě svých povinností stanovených ve smlouvě (ty plní i nadále) uhradit druhé smluvní straně sjednanou částku. Smluvní pokuta ale může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém. Věřitel může požadovat ujednanou smluvní pokutu i v případě, že mu porušením povinnosti dlužníka nevznikla škoda.

Na druhou stranu, pokud je sjednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit původní dluh. Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Tato pravidla o smluvní pokutě se použijí i na pokutu stanovenou pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem (penále).

Uznání dluhu

Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí, s výjimkou situace, kdy je pohledávka věřitele již promlčena.

Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu, s výjimkou situace, kdy je pohledávka věřitele již promlčena.

Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které svůj dluh splní (např. je-li součástí uznání dluhu splátkový kalendář), promlčí se právo za deset let od posledního dne takto určené doby.