Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.9.3. Náhrada mzdy při překážkách v práci

Tento obsah již není aktuální.

V případech zákonem stanovených překážek v práci na straně zaměstnance je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci. Ve stanovených případech je povinen zaměstnanci také poskytnout náhradu mzdy (viz dále).

Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno:

  1. po dobu mateřské a rodičovské dovolené,
  2. po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
  3. po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat,
  4. v případě jiných důležitých osobních překážek v práci, které vyjmenovává nařízení vlády č. 590/2006 Sb.; dobu, po kterou je zaměstnanec omluven, stanoví toto nařízení /jedná se o důvody jako např. lékařské vyšetření, znemožnění cesty do zaměstnání, svatba, pohřeb, narození dítěte../
  5. u překážek z důvodu obecného zájmu v nezbytně nutném rozsahu; jedná se o výkon veřejné funkce a překážky jako povinnost svědčit u soudu nebo správního orgánu, povinnost dostavit se k soudu / správnímu orgánu na základě předvolání, poskytnutí první pomoci, pomoci při živelních událostech, výkon funkce v odborovém orgánu, darování krve…; výkonem veřejné funkce je například funkce poslance, člena zastupitelstva, přísedícího
  6. po dobu, po kterou zasahuje do pracovní doby účast zaměstnance na školení, jiné formě přípravy nebo studia, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.