Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.11. Změna zdravotní pojišťovny

Tento obsah již není aktuální.

Změna zdravotní pojišťovny je možností pojištěnce, jeho svobodným výběrem, k němuž nemůže být žádným způsobem nucen. V praxi je častým důvodem změna z důvodu, že ošetřující (odborný) lékař nemá s příslušnou pojišťovnou uzavřenou smlouvu o poskytování lékařské péče. Zákon však říká, že zdravotní pojišťovny mají povinnost uhradit péči poskytnutou jejich pojištěnci i v případě, kdy mezi pojišťovnou a lékařem nebyla uzavřena smlouva (ust. § 40 odst. 2 z č. 48/1997 Sb.). Kromě toho je lékař povinen poskytnout bezodkladnou péči osobě, i kdyby nebyla pojištěna.

Pojištěnec může ze své vůle změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu nebo k 1. červenci. Změna se provádí tak, že pojištěnec podá přihlášku zvolené zdravotní pojišťovně, a to nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny (tj. k 30. září nebo 31. březnu). Přihlášku lze v jednom kalendářním roce podat pouze jednu, k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, i kdyby byly podány ve stanovené lhůtě.

Právo na volbu zdravotní pojišťovny nevzniká novorozenci, který je automaticky pojištěn u zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ve výše uvedených lhůtách.

V minulosti se stalo (konkrétně např. se zdravotní pojišťovnou Média), že nová pojišťovna na trhu se snažila nabrat co nejvíce pojištěnců mezi sociálně vyloučenými občany (vedl ji k tomu požadavek zákona uzavřít smlouvu o zdravotním pojištění s alespoň 50 000 klienty do jednoho roku od založení pojišťovny). V praxi byla jejich nabídka často spojena s finančním bonusem, nabídkou půjčky apod. Problémem se ovšem ukázalo být, že s touto pojišťovnou mělo uzavřeno smlouvu jen velmi málo lékařů, což vedlo k nepříjemným důsledkům dojíždění a vůbec ohrožení pravidelné (zejména preventivní) lékařské péče. Pojištěnci pak byli velmi nespokojeni a požadovali změnu zdravotní pojišťovny zpět, cítili se podvedeni. Podle nové úpravy účinné od 1.12.2011 bohužel nespokojenému pojištěnci nezbývá, než vydržet u zdravotní pojišťovny jeden rok.

Jediným řešením situace, kdy můj ošetřující lékař nemá uzavřenou smlouvu s mou novou zdravotní pojišťovnou a odmítá mě ošetřovat, je najít jiného lékaře, obrátit se na pojišťovnu, která poskytne kontakty na smluvní lékaře, nebo péči uhradit v hotovosti. Při úhradě v hotovosti se lze domáhat zpětného proplacení úkonu po pojišťovně, ale bývá to spojeno s přezkumem revizního lékaře, který posuzuje rozsah poskytnuté péče v konkrétním případě a pak proplacení přizná nebo ne.