Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

14.3. Co dělat v různých situacích

Dítě chce zůstat doma

  • je dobré při výchovných problémech spolupracovat s OSPOD – především s kurátorem pro mládež
  • při menších problémech využít odborného poradenství (zprostředkované kurátorem), případové konference
  • při složitějších problémech dočasný nebo částečný pobyt ve Středisku výchovné péče

Proti každému rozhodnutí soudu ohledně péče a výchovy dítěte včetně předběžného opatření je možné podat odvolání. U předběžného opatření však odvolání nemá odkladný účinek. Řízení ve věcech nezletilých je v zásadě bezplatné a nevznikají ani náklady, které by dítě nebo rodič museli hradit.

Rodina chce dítě umístit do ústavní výchovy nebo dostat z rodiny pryč

Taková situace může nastat např. u nezletilých blížících se dospělosti s drogovou závislostí případně psychickým onemocněním. Při menších problémech lze opět využít spolupráci s kurátorem pro mládež včetně dobrovolných či nedobrovolných pobytů ve středisku výchovné péče, případně hospitalizace na psychiatrickém oddělení. Do 18 let dává souhlas s hospitalizací v zásadě zákonný zástupce.

Návrh na umístění do ústavní výchovy (ve věci samé) může podat v zásadě kdokoliv, tedy i zákonný zástupce dítěte. Návrh na předběžné opatření spočívající v umístění dítěte mimo rodinu a blízké může podat pouze OSPOD, ale podnět k němu může OSPODU dát i rodič, který nezvládá výchovu svého dítěte.

V případě ohrožení osob žijících v domácnosti s agresorem lze využít rovněž institut předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí dle ust. § 400 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních. V případě, že agresorem je osoba starší 16 let, přiznává se dle komentáře předmětného ustanovení plná procesní způsobilost a může tak být vykázán. Podle opačného názoru by měl být i nezletilý agresor mezi 16 a 18 lety zastoupen zákonným zástupcem nebo opatrovníkem. Nezletilý agresor je pak zřejmě umístěn do zařízení pro ústavní výchovu, neboť nemůže být oproti dospělému agresorovi ponechán bez dozoru.

Rodina dítě chce, ale nemůže o něj pečovat

Např. v případě náhlé ztráty bydlení může rodina dítě dobrovolně dočasně umístit do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek) na základě dohody se zařízením. Naopak pro návrh na umístění dítěte v zařízení ze strany OSPOD nemohou být jediným důvodem nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte.

Dítě chce odejít z domova

I nezletilé dítě se může samo obrátit na OSPOD (kurátora), případně samo požádat o umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči. Toto téma je zpracováno v rámci umístění dítěte v zařízení.

Ukončení pobytu dítěte v zařízení

K ukončení pobytu v zařízení mimo rodinu dochází v zásadě dosažením zletilosti, ale pobyt lze prodloužit zejména z důvodu pokračování ve studiu – přípravě na budoucí povolání. Jednotlivé možnosti záleží spíše na druhu náhradní péče, případně výchovy. Při propuštění ze zařízení náhradní rodinné péče lze využít sociální službu domu na půl cesty, služeb kurátora pro mládež nebo pro dospělé nebo případně neziskových organizací. Od 1.1.2022 má dítě při skončení náhradní rodinné péče – u pěstounů i ústavní výchovy – nárok na jednorázový zaopatřovací příspěvek ve výši 25.000,- Kč. Více informací na stránkách MPSV , případně zde .

V případě nařízené ústavní výchovy mohou rodiče dítěte (pokud jim nebyla pozastavena rodičovská způsobilost) v případě, že došlo k odpadnutí důvodu nařízení ústavní výchovy podat návrh na zrušení ústavní výchovy. Soud bude posuzovat především zájem dítěte a také „nápravu“ důvodů vedoucích k nařízení ústavní výchovy.