Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.6.3. Dávky a příspěvky

Tento obsah již není aktuální.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje:

 1. příspěvek na mobilitu (§ 6 – 8 zákona č. 329/2011 Sb.),
 2. příspěvek na zvláštní pomůcku (§ 9 – 12 a Příloha zákona č. 329/2011 Sb., Příloha č. 1 vyhlášky č. 388/2011 Sb.)
 3. průkaz osoby se zdravotním postižením (§ 34 – 36, zákona č. 329/2011 Sb.)

Příspěvek na mobilitu

Podmínky příspěvku na mobilitu:

 1. osoba je starší 1 roku
 2. má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014
 3. opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje (prokazuje se čestným prohlášením)
 4. nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby

Z důvodu zvláštního zřetele hodného může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové služby dle zákona o sociálních službách.

Výše příspěvku na mobilitu:

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 550,- Kč.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Podmínky příspěvku na zvláštní pomůcku se mírně liší podle toho, zda jde o příspěvek na pořízení motorového vozidla, příspěvek na pořízení vodicího psa, nebo na jinou pomůcku.

Společné podmínky:

 1. osoba má těžkou vadu nebo těžké postižení:
  1. nosného nebo pohybového ústrojí
  2. sluchové postižení
  3. zrakové postižení
  4. a v případě poskytnutí příspěvku na pořízení motorového vozidla/speciálního zádržního systému mentální retardace
  Co se považuje za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké zrakové a těžké sluchové postižení a zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla, stanoví Příloha zákona.
 2. postižení má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, tzn. stavu, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok,
 3. osoba je starší jednoho roku
 4. zdravotní stav nevylučuje přiznání příspěvku; přiznání příspěvku vylučují zejm. duševní poruchy, způsobují-li nemožnost užívání pomůcky (viz Příloha zákona č. 329/2011 Sb.),
 5. zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji osoba potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ve styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá,
 6. osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí,
 7. příspěvek nelze poskytnout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je plně nebo částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, nebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí právní předpis.

Další podmínky pro příspěvek na pořízení motorového vozidla schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu:

 • osoba je starší 3 let,
 • má zdravotní postižení podle bodu 4. Přílohy zákona
 • osoba se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje (prokazuje se čestným prohlášením),
 • osoba je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem
 • souhlas majitele nemovitosti

* Příspěvek se opětovně poskytne nejdříve po uplynutí 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku; to neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto.

Další podmínky pro příspěvek na vodicího psa:

 • osoba je starší 15 let,
 • příspěvek se poskytne jen na pořízení psa, který byl vycvičen a předán právnickou nebo fyzickou osobou, která je členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy.

Další podmínky pro příspěvek na jinou zvláštní pomůcku:

 • Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti.
 • Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví vyhláška č. 388/2011 Sb. Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v seznamu vyhlášky, se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Cena pomůcky je nižší než 10.000,- Kč

– podmínkou je příjem handicapované osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima (osoby nebo společně posuzovaných osob) (z důvodů zvláštního zřetele hodných lze poskytnout i při vyšším příjmu) – výše příspěvku se pak stanoví tak, aby spoluúčast handicapované osoby činila 10% ceny, minimálně 1000,- Kč. příklad: Pomůcka stojí 9000,- Kč, spoluúčast ve výši 900,- Kč, platí ale stanovené minimum 1000,- Kč = handicapovaná osoba se bude podílet částkou 1.000,- Kč, výše příspěvku bude 8.000,- Kč

Cena pomůcky je vyšší než 10.000,- Kč

– výše příspěvku se stanoví tak, aby spoluúčast handicapované osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky (Úřad práce může spoluúčast v určitých případech snížit až na 1.000,- Kč) – maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, resp. 400 000 Kč na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima (osoby nebo společně posuzovaných osob) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,

b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek avšak nižší nebo roven devítinásobku částky životního minima (osoby nebo společně posuzovaných osob),

c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky avšak nižší nebo roven desetinásobku částky životního minima (osoby nebo společně posuzovaných osob),

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku částky životního minima (osoby nebo společně posuzovaných osob),

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku částky životního minima (osoby nebo společně posuzovaných osob),

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima (osoby nebo společně posuzovaných osob).

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto. Pro účely nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku se příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu.

Povinnost vrátit příspěvek

Oprávněná osoba je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

a) nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky,

b) nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,

c) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce,

d) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat,

e) se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,

f) použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo

g) se prokáže, že osoba uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

a) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem,

b) byl vyplacen příspěvek na pořízení vodicího psa a tento v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce dávky, nebo

c) osoba zemřela.