Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.11.2. Rozvod manželství

podmínky rozvodu manželství:

Procesní úprava zde

– manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení; soud zjišťuje existenci rozvratu manželství a při tom zjišťuje jeho příčiny

– mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů

– důvody, proč manželství nemůže být rozvedeno, ačkoliv je soužití manželů rozvráceno:

rozvod by byl v rozporu:

a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo

b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Ochrana manžela nicméně není časově neomezená – trvá právě tak dlouho, jak je adekvátní, a to při porovnání újmy, která by mohla být způsobena rozvodem manželství jemu, a újmy, která je zachováváním manželství působena druhému členu manželského páru. V evropském pojetí se objevuje přístup ponechávající posouzení časového omezení na soudu a přístup omezující ochranu manžela pouze na rok – bude na místě, aby se k této otázce vyslovila judikatura.

[Download nenalezen] [Download nenalezen] [Download nenalezen]