Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.6. Povinnosti z pracovního poměru

Tento obsah již není aktuální.

Od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen:

 1. přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy,
 2. platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat,
 3. vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů
 4. dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem.

Od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen:

 1. podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době
 2. dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru
 3. pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
 4. využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
 5. dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
 6. řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
 7. při pracovní neschopnosti dodržovat režim práce neschopného pojištěnce.

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni:

 1. řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
 2. co nejlépe organizovat práci,
 3. vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 4. zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
 5. vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
 6. zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
 7. zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

Množství požadované práce a pracovní tempo

Zaměstnavatel je oprávněn určit množství požadované práce a pracovní tempo, pokud tyto nejsou sjednány v kolektivní smlouvě. Přitom je zaměstnavatel povinen vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnance, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech.