Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.18.5. Výkon peněžitého trestu

Tento obsah již není aktuální.

Rozsudek, kterým se ukládá peněžitý trest, vyměřuje trest počtem denních sazeb a výší denní sazby. Nelze-li od pachatele podle jeho osobních a majetkových poměrů očekávat, že peněžitý trest ihned zaplatí, může soud v rozsudku stanovit, že peněžitý trest bude zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách; přitom může určit, že výhoda splátek peněžitého trestu odpadá, jestliže pachatel nezaplatí dílčí splátku včas. Součástí rozsudku je také náhradní trest odnětí svobody pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán.

Jakmile se stal vykonatelným rozsudek, podle něhož je odsouzený povinen zaplatit peněžitý trest, vyzve předseda senátu odsouzeného, aby jej zaplatil do patnácti dnů, a upozorní ho, že jinak bude zaplacení vymáháno.

Odklad splatnosti, splátky po právní moci rozsudku

Pokud výhodu splátek nestanovil rozsudek, může soud po právní moci rozsudku na žádost odsouzeného z důležitých důvodů:

  1. odložit výkon peněžitého trestu na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci, nebo
  2. povolit splácení peněžitého trestu po částkách tak, aby byl celý zaplacen nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy rozsudek nabyl právní moci.

Upuštění od výkonu peněžitého trestu

Soud upustí od výkonu peněžitého trestu nebo jeho zbytku, jestliže se odsouzený v důsledku okolností na jeho vůli nezávislých stal dlouhodobě neschopným peněžitý trest zaplatit nebo by výkonem trestu byla vážně ohrožena výživa nebo výchova osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat.

Důsledky prodlení se zaplacením peněžitého trestu

Nezaplatí-li odsouzený peněžitý trest

  1. do patnácti dnů poté, co byl k zaplacení vyzván,
  2. do patnácti dnů poté, co mu bylo oznámeno rozhodnutí, jímž povolený odklad nebo povolené splácení byly odvolány, nebo
  3. do uplynutí doby, na kterou byl výkon trestu odložen,

nařídí soud, aby byl trest vymáhán.

Nebyl-li peněžitý trest zaplacen a je-li zjevné, že by výkon tohoto trestu mohl být zmařen, nařídí soud výkon náhradního trestu odnětí svobody nebo jeho poměrné části; přitom rozhodne o způsobu výkonu náhradního trestu.

Odsouzený může kdykoliv odvrátit výkon náhradního trestu nebo jeho poměrné části tím, že peněžitý trest nebo jeho poměrnou část zaplatí.