Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.1.4. Vykonatelnost rozhodnutí a doložka vykonatelnosti

Tento obsah již není aktuální.

Vykonatelnost rozhodnutí

Z výše uvedeného plyne, že výkon rozhodnutí nebo exekuci nelze zahájit na základě jen tak nějakého rozhodnutí, ale jen na základě rozhodnutí vykonatelného (exekučního titulu). Vykonatelné rozhodnutí je takové, které

  1. nabylo právní moci – nelze již proti němu podat řádný opravný prostředek (to předpokládá zejména doručení rozhodnutí účastníkům řízení a dále například to, že uplynula lhůta k podání odvolání, účastníci se práva na odvolání vzdali, odvolání není v dané věci přípustné), a zároveň
  2. uplynula lhůta k plnění – lhůtu ukládá rozhodnutí a pokud ji neukládá, má se za to, že povinnost je třeba splnit do 3 dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

Doložka vykonatelnosti

Potvrzení o vykonatelnosti osvědčuje, kterého data nabylo rozhodnutí právní moci a zároveň i to, zda je vykonatelné. Exekuční titul s doložkou vykonatelnosti se přikládá k návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí / k exekučnímu návrhu. Doložku vyznačuje vždy ten orgán, který exekuční titul vydal. Na základě žádosti toho, komu bylo doručeno rozhodnutí soudu, vyznačí soud doložku vykonatelnosti na tomto rozhodnutí.

Exekuční titul s doložkou vykonatelnosti má charakter veřejné listiny, což má ten důsledek, že vykonatelnost rozhodnutí se má za prokázanou, leda by to bylo důkazně vyvráceno.