Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.11.3.3. Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství

Zánikem manželství zaniká společné jmění manželů a je třeba určit, jak se budou nadále spravovat majetková práva a povinnosti (bývalých) manželů

1) manželství zaniká smrtí manžela

= majetkové povinnosti a práva bývalých manželů v rámci řízení o dědictví podle toho majetkového režimu, který existoval mezi manžely, popřípadě i podle pokynů, které zemřelý manžel ještě za svého života ohledně svého majetku pro případ smrti učinil; pokud se pozůstalý manžel s dědici nedohodne jinak, použijí se tato pravidla:

a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,

b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,

c) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,

d) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,

e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.

2) manželství zaniká prohlášením manžela za mrtvého

= majetkové povinnosti a práva manžela prohlášeného za mrtvého se posoudí ke dni, který je v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den jeho smrti

3) manželství zanikne rozvodem

= majetkové povinnosti a práva rozvedených manželů se spravují dohodou manželů nebo rozvedených manželů, nedohodnou-li se, může bývalý manžel podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu