Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.6.2. Dluh na pojistném

Tento obsah již není aktuální.

Pokud nebyly pojistné nebo záloha zaplaceny včas nebo v plné výši nebo správné pojišťovně, vzniká dluh na pojistném, který narůstá o penále, příp. další sankce.

Penále činí za každý den prodlení 0,05%, což je částka poměrně vysoká (zejm. v případě delšího prodlení). Pokud plátce na dluh reaguje včas, tzn. hned, jakmile mu přijde rozhodnutí o předepsání penále, může požádat o prominutí penále v rámci řízení o odstranění tvrdostí. Jinak než v tomto řízení penále prominout nelze.

Dlužné pojistné se platí vždy té zdravotní pojišťovně, u které byla osoba pojištěna v období, za něž dluží pojistné. Zákon ukládá povinnost v případě dluhu na pojistném platit v tomto pořadí:

  1. pokuty,
  2. přirážka k pojistnému,
  3. nejstarší nedoplatky pojistného,
  4. běžné platby pojistného,
  5. penále.

O dlužném pojistném pojišťovna rozhoduje výkazem nedoplatků a ve sporných věcech platebním výměrem. Výkaz nedoplatků je vykonatelný jeho doručením. Platební výměr je vykonatelný po 15 dnech od jeho doručení. Vykonatelnost v obou případech nastává nezávisle na podání nebo nepodání opravného prostředku.

Zdravotní pojišťovna, u které dluh vzniknul, jej na základě vykonatelného rozhodnutí (výkazu nedoplatků / platebního výměru) může vymáhat.

  1. správně (podle ustanovení o exekuci dle daňového řádu)
  2. soudně (soudním exekutorem nebo ve výkonu rozhodnutí).