Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.5.1. Postup před vznikem pracovního poměru, zákaz diskriminace

Tento obsah již není aktuální.

Požadavky na uchazeče a zákaz diskriminace

Je zcela na zaměstnavatelově vůli, jaké požadavky na kvalifikaci, zvláštní schopnosti apod. klade na uchazeče o zaměstnání a jakého uchazeče nakonec vybere. Omezený je pouze požadavkem na rovné zacházení a zákazem diskriminace, které jsou pro vztah zaměstnavatele a osoby vykonávající právo na zaměstnání upraveny výslovně v § 4, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Co je to diskriminace a co jsou legitimní důvody odlišného zacházení upravuje zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon.

Zakázána je přímá i nepřímá diskriminace a za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Zakázané diskriminační důvody smí zaměstnavatel učinit přímo či nepřímo kritériem výběru jen v případě, že z povahy zaměstnání nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které má fyzická osoba vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný; cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený.

Zaměstnavatel se zaměstnance nesmí ptát na údaje, které přímo nesouvisí s pracovním poměrem a mohly by mít diskriminující charakter – tedy např. na jeho sexuální orientaci, původ, členství v politických stranách a hnutích či náboženské vyznání.

Další povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru.

Pokud to vyžaduje zvláštní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce. Tak je tomu v případě, kdy zaměstnanec je mladší 18-ti let nebo v případech některých specifických povolání (která to jsou, upravuje předpis PP-265-20.11.67, směrnice Ministerstva zdravotnictví, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci).

Otázky a odpovědi

Společnost, u které jsem se ucházel o místo, si mě pozvala na pohovor do Prahy. Dorazil jsem tam až z Ostravy, všechno jsem jim dobře řekl a přesto mě nevzali. Vyzval jsem je tedy k náhradě nákladů, které mi vznikly cestou do Prahy, a oni odmítli. Mám na ně právo?

České právo obecně uznává tzv. předsmluvní odpovědnost – tedy odpovědnost za protiprávní chování při vyjednávání předcházejícím uzavření smlouvy. Toto chování nejčastěji spočívá ve zneužití důvěry druhé strany, že smlouva bude uzavřena. Ve Vašem případě však k takovému zneužití zřejmě nedošlo – z toho, že jste byl pozván na přijímací pohovor, neplyne Váš nárok na zaměstnání. Naopak, potenciální zaměstnavatel má právo vybrat si zaměstnance podle svého uvážení. Proto není důvod, aby Vám zaměstnavatel hradil Vaše náklady.