Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.10. Právo nahlížet do spisu

Tento obsah již není aktuální.

Trestní řád rozlišuje mezi osobami, které mají právo nahlížet do spisu, a jinými osobami, které mohou nahlížet do spisu jen se souhlasem orgánu činného v trestním řízení a jen pokud je to třeba k uplatnění jejich práv.

Právo nahlížet do spisu zahrnuje právo prostudovat celý spis a pořizovat si z něj výpisy a kopie, s výjimkou protokolu o hlasování, osobních údajů utajeného svědka, utajovaných informací dle zvláštního zákona a údajů, na které se vztahuje zákonem uznaná povinnost mlčenlivosti.

Právo nahlížet do spisu mají tyto osoby: obviněný, jeho obhájce, poškozený a jeho zmocněnec, zúčastněná osoba a její zmocněnec (příp. též státní zástupci obviněného, poškozeného a zúčastněné osoby). V přípravném řízení může být toto právo omezeno, jsou-li k tomu závažné důvody. Závažnost důvodů, ze kterých tato práva odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní zástupce povinen urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat spisy.

Jiná osoba může nahlížet do spisu, je-li to potřeba k uplatnění jejích práv. Další podmínkou je souhlas státního zástupce nebo policejního orgánu v přípravném řízení a souhlas předsedy senátu v pozdější fázi řízení. Jinou osobou je i osoba fakticky podezřelá, pokud proti ní ještě nebylo zahájeno trestní stíhání, resp. (pokud jde o zkrácené řízení) nebyl podán návrh na potrestání soudu.

Právo nahlédnout do spisu má vždy:

  • osoba, která měla právo být úkonu přítomna, do protokolu o takovém úkonu
  • obviněný a obhájce do usnesení o zahájení trestního stíhání