Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.21. FAQ a vzor nájemní smlouvy s komentáři

1) Doba nájmu – smlouva může vyloučit automatické prodlužování doby nájmu uzavřené na dobu určitou, pokud ve smlouvě zákaz prodloužení není, platí ze zákona automatické prodlužování na stejnou dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, avšak max. na dva roky.

2) Omezení počtu osob v bytě – v nájemní smlouvě si pronajímatel může vyhradit písemný souhlas s přijetím nového člena nájemcovy domácnosti. Povinnost souhlasu se nevztahuje na osoby blízké nebo další případy hodné zvláštního zřetele. Pronajímatel je dále oprávněn požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. Nájemce je povinen při přijetí jakékoliv osoby do své domácnosti (bez ohledu na to, jestli k tomu musí mít souhlas pronajímatele) oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

3) Hlášení nepřítomnosti nájemce v bytě – jestliže nájemce ví o tom, že bude v bytě nepřítomen více než dva měsíce nebo mu po takovou dobu bude byt obtížně dostupný (např. dovolená, pobyt v nemocnici, lázních), oznámí to včas pronajímateli a zajistí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu (nemá-li takovou osobu, bude to pronajímatel). Pokud takovou skutečnost nájemce neoznámí a vznikne tím vážná újma, považuje se takové jednání nájemce za porušení povinností nájemce závažným způsobem (= důvod k výpovědi z nájmu).

4) Změny výše nájemného – Zvyšování/snižování nájemného – není-li výslovně smluvně vyloučeno zvyšování nájemného nebo ujednáno každoroční zvyšování, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného, resp. nájemce snížení nájemného. Podmínky tohoto kroku jsou v kapitole o nájemném viz zde.

5) Skončení nájmu – mění se možnosti výpovědi z nájmu, jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele, výpovědní důvody se na obou stranách liší v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou a v případě, že je uzavřena na dobu neurčitou. NOZ zcela opouští koncept bytových náhrad, u žádného způsobu skončení nájmu nemá nájemce nárok ani na přístřeší. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole o skončení nájmu viz zde.

6) Opravy, vady bytu – mění se úprava toho, jak se řeší opravy a vady bytu. Povinnosti obou stran se liší podle toho, zda se jedná o poškození/vadu, za kterou odpovídá nájemce anebo za poškození/vadu, za kterou odpovídá pronajímatel. Bohužel zatím není jasné konkrétní odlišení těchto dvou kategorií, snad to bude více upřesněno prováděcím předpisem. Více v kapitole o poškození/vadách bytu viz zde.

7) Smlouva o nájmu bytu musí být podle NOZ písemná, ale pokud není, nemůže pronajímatel namítnout neplatnost nájmu pro nedostatek formy. K ustanovením smlouvy, která by zkracovala práva nájemce oproti ustanovením o nájmu bytu NOZ, se nepřihlíží. Výslovně je zakázáno sjednat v nájemní smlouvě (a k takovým ustanovením ve smlouvě se nepřihlíží) nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, nebo povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

[Download nenalezen]