Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.8.12. Platební rozkaz

Tento obsah již není aktuální.

V majetkových sporech existuje možnost soudu rozhodnout o dluhu ve zkráceném řízení. Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených a doložených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Včasným podáním odporu se platební rozkaz ruší a soud pokračuje v řízení prvního stupně. Při podání odporu se neplatí soudní poplatek.

VZOR holý odpor proti platebnímu rozkazu

Odpor proti platebnímu rozkazu nemusí být odůvodněn. Je však možné, že soud současně s doručením platebního rozkazu vyzve tzv. kvalifikovanou výzvou žalovaného, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřil k žalobě, jinak bude mít soud zato, že nárok žalobce uznává, což znamená, že soud pak může bez ústního jednání vydat rozsudek pro uznání (viz výše v bodě 4.2.7.3.)

Pokud se žalovaný chce bránit pouze proti výroku o nákladech řízení, podává odvolání (viz dále v bodě 4.2.7.13.).

Platební rozkaz musí být skutečně a fakticky doručen žalovanému do vlastních rukou a náhradní doručení (fikce doručení) uložením na poště je vyloučeno.

Žalovanému může být doručen platební rozkaz nazvaný elektronický platební rozkaz vydaný na základě elektronického návrhu žalobce, o němž také platí výše uvedené.

Dále existuje evropský platební rozkaz, u kterého lze podat návrh na přezkum soudu, který jej vydal.

Pokud se v řízení rozhoduje na základě směnky nebo šeku, soud může vydat směnečný (nebo šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do patnácti dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá. To znamená, že námitky musí být na rozdíl od odporu odůvodněné. Navíc žalovaný musí uvést všechny své námitky, protože k námitkám později vzneseným již nelze přihlížet. Jinak platí, že pokud se žalovaný chce bránit pouze proti výroku o nákladech řízení, podává odvolání (viz dále v bodě 4.2.7.13.).