Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.4.5. Bezdůvodné obohacení

Tento obsah již není aktuální.

Bezdůvodné obohacení znamená, že někdo získá majetkový prospěch na úkor druhého a tato situace nemá oporu v zákoně (tedy ani ve smlouvě). Bezdůvodné obohacení musí být vráceno a v zásadě se nezkoumá, kdo situaci zavinil – jen v případě, že se někdo takto obohatí úmyslně, běží delší desetiletá objektivní promlčecí lhůta.

Bezdůvodné obohacení je upraveno od §451 zákona č. 40/1964 Sb. takto:

„Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.

Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada.“

Příklady:

1) Užívá-li někdo byt bez právního důvodu (např. skončila mu smlouva na dobu určitou a nebyla nahrazena), obohacuje se na úkor vlastníka bytu tím, že užívá jeho majetek. Majiteli bytu náleží toto bezdůvodné obohacení ve formě peněz, protože osobní užívání nelze jinak nahradit. V případě sporu soud obvykle určí hodnotu tohoto bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájemného v obdobném bytě v obdobné lokalitě (v průměrné výši v místě obvyklé).

2) Pošle-li osoba omylem peníze na účet někoho jiného, než měla v úmyslu, jsou tyto peníze bezdůvodným obohacením na straně nesprávného příjemce a ten je povinen je vrátit.

Co není bezdůvodným obohacením:

Za bezdůvodné obohacení se nepovažuje, bylo-li přijato plnění promlčeného dluhu nebo dluhu neplatného jen pro nedostatek formy. To znamená, že dluh skutečně existoval, obě strany o tom byly přesvědčené, ale došlo k jeho promlčení. U soudu by věřitel již nemusel obstát, pokud by dlužník namítl promlčení, soud by věřiteli pohledávku již nemohl přiznat. Splatí-li však dlužník i tak svůj dluh, může si věřitel peníze ponechat, jde o plnění dle práva, nikoliv o bezdůvodné obohacení.

Rovněž se za bezdůvodné obohacení nepovažuje přijetí plnění za hry nebo sázky uzavřené mezi fyzickými osobami a vrácení peněz do hry nebo sázky půjčených; u soudu se však těchto plnění nelze domáhat.