Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

Právo a sociální práce

 1. Úvod
 2. Právo a právní řád
 2.1. Význam slova právo
 2.2. Právní řád
 2.3. Právní odvětví
 2.4. Právo soukromé a veřejné
 2.5. Právo hmotné a procesní
 2.6. Právní síla předpisů
 2.7. Publikace a forma právních předpisů
 2.8. Kde hledat právní předpisy?
 2.9. Realizace a aplikace práva
 2.10. Právo a spravedlnost
 3. Bezplatná právní pomoc
 3.1. V řízení před soudy a jinými orgány
 3.1.1. Občanské soudní řízení
 3.1.1.1. Právní zástupce ustanovený soudem
 3.1.1.2. Advokát určený Českou advokátní komorou
 3.1.2. Trestní řízení
 3.2. Právní poradenství a konzultace
 4. Mlčenlivost sociálního pracovníka
 5. PLATNÉ DO 31.12.2013: Občanské právo hmotné
 5.1. Úvod do občanského práva
 5.2. Obecná a úvodní ustanovení občanského zákoníku
 5.2.1. Ochrana občanskoprávních vztahů
 5.2.2. Ochrana osobnosti
 5.2.3. Zastoupení
 5.2.4. Právní úkony
 5.2.5. Promlčení
 5.2.6. Některé pojmy - osoba blízká
 5.3. Věcná práva
 5.3.1. Vlastnictví
 5.3.2. Spoluvlastnictví
 5.3.3. Zástavní právo, zadržení, věcná břemena
 5.4. Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
 5.4.1. Prevence a obecná odpovědnost za škodu
 5.4.2. Výjimka z obecné odpovědnosti za škodu; krajní nouze a nutná obrana
 5.4.3. Zvláštní odpovědnost za škodu
 5.4.3.1. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností
 5.4.3.2. Odpovědnost za škodu na věci, která byla předmětem závazku
 5.4.3.3. Odpovědnost za škodu, která má původ v povaze nástroje nebo přístroje použitého ke splnění závazku
 5.4.3.4. Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
 5.4.3.5. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 5.4.3.6. Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
 5.4.3.7. Odpovědnost za škodu na věcech vnesených nebo odložených
 5.4.3.8. Další případy odpovědnosti za škodu
 5.4.3.9. Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 5.4.4. Škoda
 5.4.4.1. Majetková újma
 5.4.4.2. Nemajetková újma
 5.4.4.3. Snížení rozsahu náhrady škody
 5.4.4.4. Promlčení nároku na náhradu škody
 5.4.5. Bezdůvodné obohacení
 5.5. Dědění
 5.5.1. Úvod
 5.5.2. Dědění ze závěti
 5.5.3. Dědění ze zákona
 5.5.4. Řízení o dědictví
 5.6. Závazkové právo
 5.6.1. Splatnost, spláky, splátkový kalendář
 5.6.2. Zajištění závazků
 5.6.2.1. Smluvní pokuta
 5.6.2.2. Ručení
 5.6.2.3. Zástavní právo
 5.6.2.4. Zajišťovací převod práva
 5.6.2.5. Uznání dluhu
 5.6.3. Kupní smlouva
 5.6.4. Smlouva o dílo
 5.6.5. Smlouva o půjčce
 5.6.6. Smlouva o výpůjčce
 5.6.7. Nájemní smlouva
 5.7. Spotřebitelské smlouvy
 5.7.1. Ustanovení zakázaná a neplatná
 5.7.2. Spotřebitelské smlouvy distanční
 5.7.3. Smlouvy uzavírané mimo provozovnu dodavatele
 5.7.4. Jak odstoupit?
 5.7.5. Prodej zboží v obchodě
 5.7.6. Zákon o ochraně spotřebitele
 5.7.6.1. Reklamace dle zákona o ochraně spotřebitele
 5.7.6.2. Česká obchodní inspekce
 5.7.7. Zákon o spotřebitelském úvěru
 5.7.8. Rozhodčí doložky (smlouvy)
 5.7.8.1. Rozhodčí doložka a rozhodčí řízení
 5.7.8.2. Jak se bránit?
 5.7.9. Směnka
 5.8. Nájem bytu, bydlení
 5.8.1. Bydlení
 5.8.2. Nájem bytu
 5.8.2.1. Historie - osobní užívání před r. 1992
 5.8.2.2. Co je to "byt"
 5.8.2.3. Nájem bytu vs. jiné užívání bytu
 5.8.2.4. Specifika družstevního nájmu
 5.8.2.5. Nájem bytu je chráněn
 5.8.2.6. Vznik nájmu bytu
 5.8.2.7. Smlouva o nájmu bytu
 5.8.2.8. Kauce - zajištění povinností nájemce
 5.8.2.9. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu
 5.8.2.10. Povinnosti pronajímatele
 5.8.2.11. Povinnosti nájemce
 5.8.2.12. Skončení nájmu bytu
 5.8.2.13. Společný nájem bytu
 5.8.3. Změna v osobě pronajímatele a nájemce
 5.8.3.1. Změna v osobě pronajímatele - vlastníka
 5.8.3.2. Změna nájemce bytu - přechod nájmu
 5.8.3.3. Výměna bytů
 5.8.4. Otázky související s nájmem bytu
 5.8.4.1. Trvalý pobyt a nájemní vztah
 5.8.4.2. Trestné činy pronajímatelů
 5.8.4.3. Sociální dávky - příspěvek na bydlení
 5.8.5. Zástavní a zadržovací právo pronajímatele
 5.8.6. Vyklizení
 6. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - Občanské právo hmotné od 1.1.2014
 6.1. Úvod
 6.2. Obecná ustanovení
 6.3. Osoby
 6.3.1. Svéprávnost
 6.3.1.1. Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
 6.3.2. Zastoupení
 6.4. Ochrana slabší strany
 6.4.1. Kdo je slabší strana a kdo spotřebitel
 6.4.2. Ochrana spotřebitele - přehled
 6.4.3. Ochrana slabší strany - přehled
 6.4.4. Formulářové smlouvy
 6.4.5. Obchodní podmínky
 6.4.6. Spotřebitelská smlouva a zakázaná ujednání
 6.4.7. Spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory
 6.5. Odpovědnost za vady zboží
 6.5.1. Odpovědnost za vady v kupní smlouvě se spotřebitelem - zákonná záruka
 6.5.2. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady
 6.5.3. Jak má spotřebitel vadu uplatnit
 6.5.4. Odpovědnost za vady v nespotřebitelských vztazích
 6.6. Věcná práva
 6.6.1. Pojem a druhy
 6.6.2. Věci
 6.6.3. Veřejné seznamy
 6.6.4. Držba
 6.6.5. Vlastnictví
 6.6.5.1. Stavba je součástí pozemku
 6.6.5.2. Sousedská práva
 6.6.5.3. Nabývání vlastnického práva
 6.6.6. Spoluvlastnictví
 6.6.6.1. Bytové spoluvlastnictví
 6.6.7. Věcná práva k cizím věcem
 6.6.7.1. Právo stavby
 6.6.7.2. Věcná břemena
 6.6.7.3. Zástavní právo
 6.6.7.4. Zadržovací právo
 6.6.8. Svěřenský fond
 6.7. Zajištění dluhů
 6.7.1. Jistota – obecná pravidla
 6.7.2. Zajištění dluhu – jednotlivé druhy
 6.7.3. Zástavní právo a zadržovací právo
 6.7.4. Utvrzení dluhu
 6.8. Nájem bytu
 6.8.1. Použití NOZ a starého občanského zákoníku (OZ)
 6.8.2. Byt
 6.8.3. Smlouva o nájmu bytu
 6.8.4. Nájemné
 6.8.5. Plnění spojená s užíváním bytu
 6.8.6. Jistota
 6.8.7. Povinnosti nájemce
 6.8.8. Povinnosti pronajímatele
 6.8.9. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné pronajímatelem
 6.8.10. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu prováděné nájemcem
 6.8.11. Poškození, vada pronajatého bytu, kterou je třeba (neprodleně) odstranit
 6.8.12. Nepřítomnost nájemce v bytě
 6.8.13. Společný nájem, společný nájem manželů
 6.8.14. Členové nájemcovy domácnosti
 6.8.15. Podnájem
 6.8.16. Skončení nájmu smrtí nájemce a její následky
 6.8.17. Skončení nájmu
 6.8.17.1. Dohoda
 6.8.17.2. Prodloužení doby nájmu, smlouva uzavřená na dobu určitou
 6.8.17.3. Zvláštní důvody skončení nájmu – méně časté v praxi
 6.8.17.4. Výpověď z nájmu
 6.8.17.5. Odevzdání bytu
 6.8.17.6. Bytové náhrady
 6.8.18. Nájem služebního bytu
 6.8.19. Nájem bytu zvláštního určení
 6.8.20. Nájem družstevního bytu
 6.8.21. FAQ a vzor nájemní smlouvy s komentáři
 6.8.21.1. Co se změní účinností NOZ pro stávající nájemce?
 6.8.21.2. Na co si dát pozor při uzavírání nové smlouvy o nájmu bytu podle NOZ? VZOR smlouvy
 6.9. Manželské majetkové právo
 6.9.1. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti
 6.9.2. Obecná ustanovení o jednání manželů
 6.9.3. Společné jmění manželů
 6.9.3.1. Zákonný režim
 6.9.3.2. Smluvený režim
 6.9.3.3. Režim založený rozhodnutím soudu
 6.9.3.4. Režim oddělených jmění
 6.9.3.5. Některé otázky a odpovědi
 6.9.4. Ochrana třetích osob
 6.9.5. Vypořádání společného jmění
 6.9.6. Některá ustanovení o bydlení manželů
 6.9.7. Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí
 6.10. Určení rodičovství a popření otcovství
 6.10.1. Mateřství
 6.10.2. Otcovství
 6.10.3. Popírání otcovství
 6.11. Zánik manželství
 6.11.1. Zánik manželství smrtí nebo prohlášením za mrtvého
 6.11.2. Rozvod manželství
 6.11.2.1. Rozvod manželství s domněnkou rozvratu
 6.11.3. Následky zániku manželství
 6.11.3.1. Příjmení rozvedeného manžela
 6.11.3.2. Výživné rozvedeného manžela
 6.11.3.3. Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství
 6.11.3.4. Bydlení po zániku manželství
 6.12. Vyživovací povinnost
 6.12.1. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, předků vůči potomkům
 6.12.2. Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům, potomků vůči předkům
 6.12.3. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 6.12.4. Výživné mezi manžely
 6.12.5. Výživné rozvedeného manžela
 6.12.6. Společná pravidla pro vyživovací povinnost
 6.12.7. Vyživovací povinnost vůči dítěti, pokud je dítě v péči jiné osoby než rodiče
 6.12.8. Vymáhání výživného na nezletilé dítě
 6.12.9. Výživné a dědictví
 6.12.10. Výživné v jiných souvislostech
 6.12.11. Některé otázky a odpovědi
 6.13. Dědické právo
 6.13.1. Zásady, předpoklady a důsledky dědění
 6.13.2. Vyloučení z dědického práva
 6.13.3. Dispozice s dědictvím
 6.13.4. Odpovědnost za dluhy
 6.13.5. Pořízení pro případ smrti
 6.13.5.1. Dědická smlouva
 6.13.5.2. Závěť
 6.13.5.3. Odkaz
 6.13.5.4. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví
 6.13.5.5. Nepominutelní dědici a zaopatření některých osob
 6.13.6. Zákonná dědická posloupnost
 6.13.7. Řízení o dědictví
 7. Občanské soudní řízení - AKTUALIZOVÁNO K 1.4.2017
 7.1. Co je to procesní právo? AKTUÁLNÍ K 1.7.2014
 7.2. Civilní řízení dle občanského soudního řádu AKTUÁLNÍ K 1.7.2014
 7.2.1. Soudy
 7.2.2. Jak vybrat správný soud?
 7.2.2.1. Okresní a krajské soudy
 7.2.2.2. Určení soudu podle místa
 7.2.2.3. Soudy vrchní a nejvyšší soud
 7.2.3. Účastníci řízení a jejich zástupci
 7.2.3.1. Ustanovený nebo určený bezplatný advokát
 7.2.3.2. Advokáti a notáři
 7.2.4. Zahájení soudního řízení
 7.2.5. Předžalobní výzva
 7.2.6. Žaloba či jiný návrh na zahájení řízení
 7.2.7. Soudní poplatek
 7.2.8. Řízení v prvním stupni
 7.2.8.1. Doručování
 7.2.8.2. Předběžná opatření
 7.2.8.3. Průběh řízení
 7.2.8.4. Dokazování
 7.2.8.5. Svědci
 7.2.8.6. Znalecký posudek
 7.2.8.7. Síla důkazů
 7.2.8.8. Rozsudek
 7.2.8.9. Právní moc rozsudku
 7.2.8.10. Vykonatelnost rozsudku
 7.2.8.11. Usnesení
 7.2.8.12. Platební rozkaz
 7.2.8.13. Náklady řízení
 7.2.9. Stížnost na průtahy v řízení nebo nevhodnost chování soudních osob
 7.2.10. Lhůty
 7.2.11. Opravné prostředky
 7.2.11.1. Odvolání
 7.2.11.2. Možnosti odvolacího soudu
 7.2.11.3. Odpor proti platebnímu rozkazu
 7.2.12. Mimořádné opravné prostředky
 7.2.12.1. Dovolání
 7.2.12.2. Žaloba na obnovu řízení
 7.2.12.3. Žaloba pro zmatečnost
 7.2.13. Ústavní soudnictví
 7.2.14. Mediace
 7.3. Civilní řízení dle zákona o zvláštních řízeních soudních AKTUÁLNÍ K 30.6.2014
 7.3.1. Příslušnost
 7.3.2. Smírné řešení a dohoda o předmětu řízení
 7.3.3. Doručování
 7.3.4. Řízení v prvním stupni
 7.3.5. Opravné prostředky
 7.3.6. Vybraná konkrétní řízení
 7.3.6.1. Řízení o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti
 7.3.6.2. Řízení o pozůstalosti
 7.3.6.3. Řízení o soudním prodeji zástavy
 7.3.6.4. Řízení ve věcech manželských a partnerských
 7.3.6.5. Řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí
 7.3.6.6. Řízení o určení a popření rodičovství
 7.3.6.7. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
 7.3.6.8. Řízení v některých věcech výkonu rozhodnutí
 7.4. Výkon rozhodnutí a exekuce AKTUALIZOVÁNO K 1.4.2017
 7.4.1. Vykonávací řízení obecně
 7.4.1.1. Úvod
 7.4.1.2. Prameny práva
 7.4.1.3. Exekuční titul
 7.4.1.4. Vykonatelnost rozhodnutí a doložka vykonatelnosti
 7.4.1.5. Co se přezkoumává ve vykonávacím řízení a co ne
 7.4.1.6. Rozdíl mezi výkonem rozhodnutí a exekucí
 7.4.2. Výkon rozhodnutí
 7.4.2.1. Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.2. Nařízení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.3. Odklad výkonu rozhodnutí
 7.4.2.4. Zastavení výkonu rozhodnutí
 7.4.2.5. Zvláštní způsoby výkonu rozhodnutí
 7.4.2.6. Výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé
 7.4.2.7. Výkon rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí
 7.4.2.8. Nahlížení do spisu
 7.4.3. Exekuce - průběh
 7.4.3.1. Zahájení exekučního řízení, exekuční návrh
 7.4.3.2. Vyloučení exekutora
 7.4.3.3. Dobrovolné splnění
 7.4.3.4. Účinky zahájení exekuce - zákaz dispozice s majetkem a neplatnost úkonů povinného
 7.4.3.5. Účastníci řízení
 7.4.3.6. Nahlížení do spisu
 7.4.3.7. Volba způsobu exekuce
 7.4.3.8. Splátkový kalendář
 7.4.3.9. Spojování (slučování) exekucí
 7.4.3.10. Rozhodování exekutora
 7.4.3.11. Exekuční příkaz
 7.4.3.12. Odklad a zastavení exekuce
 7.4.3.13. Náklady exekuce a oprávněného
 7.4.3.14. Skončení exekuce
 7.4.3.15. Stížnost na exekutora
 7.4.4. Exekuce - způsoby výkonu
 7.4.4.1. Úvod k exekucím - způsobům výkonu
 7.4.4.2. Srážky ze mzdy a jiných obdobných příjmů
 7.4.4.3. Přikázání pohledávky
 7.4.4.4. Prodej movitých věcí
 7.4.4.5. Prodej nemovitých věcí
 7.4.4.6. Prodej spoluvlastnického podílu
 7.4.4.7. Zřízení soudcovského nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 7.4.4.8. Vyklizení nemovitosti
 7.4.4.9. Uspokojení ostatních práv na nepeněžitá plnění
 7.4.4.10. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění
 7.4.5. Exekuce manželů
 7.4.6. Exekuce a rozhodčí doložky
 7.5. KORONAVIRUS - návrh na odklad exekuce
 7.6. Rozhodčí řízení
 8. Trestní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 8.1. Trestní právo hmotné
 8.1.1. Úvod
 8.1.2. Obecná část - základní pojmy a pravidla trestního práva
 8.1.2.1. Některé zásady trestního práva
 8.1.2.2. Trestný čin
 8.1.2.3. Skutková podstata trestného činu
 8.1.2.4. Příprava, pokus, dokonaný trestný čin
 8.1.2.5. Účastenství na tresném činu
 8.1.2.6. Subjekt trestného činu
 8.1.2.7. Věk
 8.1.2.8. Příčetnost
 8.1.2.9. Zavinění
 8.1.2.10. Okolnosti vylučující protiprávnost
 8.1.2.11. Trestní sankce a zásady jejich ukládání
 8.1.2.12. Tresty a jejich účel
 8.1.2.13. Pravidla pro ukládání trestů
 8.1.2.14. Souběh trestných činů
 8.1.2.15. Upuštění od potrestání
 8.1.2.16. DRUHY TRESTŮ
 8.1.2.17. Podmíněné tresty odnětí svobody
 8.1.2.18. Nepodmíněný trest odnětí svobody a jeho výkon
 8.1.2.19. Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 8.1.2.20. Ostatní tresty
 8.1.2.21. Omezení řidičského oprávnění
 8.1.2.22. Ochranná opatření
 8.1.2.23. Zahlazení odsouzení
 8.1.3. Zvláštní část - jednotlivé trestné činy
 8.1.3.1. Trestné činy proti životu a zdraví
 8.1.3.2. Trestné činy proti svobodě
 8.1.3.3. Trestné činy proti rodině a dětem
 8.1.3.4. Trestné činy proti majetku
 8.1.3.5. Trestné činy obecně nebezpečné
 8.1.3.6. Trestné činy nakládání s drogami
 8.1.3.7. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 8.1.3.8. Trestné činy proti lidskosti
 8.1.3.9. Rasově a etnicky motivované trestné činy
 8.1.4. NOVINKY V TRESTNÍM PRÁVU OD 1.1.2010
 8.2. Trestní právo procesní
 8.2.1. Předpisy trestního práva procesního
 8.2.2. Působnost trestního řádu
 8.2.3. Trestní řízení a orgány činné v trestním řízení
 8.2.4. Soudy a jejich příslušnost
 8.2.5. Státní zastupitelství a policie
 8.2.6. Obviněný
 8.2.6.1. Pojmy: podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený
 8.2.6.2. Postavení a účast obviněného v trestním řízení
 8.2.6.3. Právo na obhajobu
 8.2.6.4. Právo na bezplatnou obhajobu nebo za sníženou odměnu
 8.2.6.5. Podání vysvětlení z hlediska práva na obhajobu
 8.2.7. Obhájce
 8.2.7.1. Obhájce, jeho povinnosti a práva
 8.2.7.2. Zvolený obhájce, ustanovený obhájce, nutná obhajoba
 8.2.8. Poškozený
 8.2.8.1. Práva poškozeného v trestním řízení
 8.2.8.2. Souhlas poškozeného s trestním stíháním
 8.2.8.3. Náhrada škody v trestním řízení
 8.2.8.4. Odškodnění oběti trestného činu
 8.2.9. Zajištění osob a věcí
 8.2.9.1. Předvolání a předvedení
 8.2.9.2. Zadržení
 8.2.9.3. Příkaz k zatčení
 8.2.9.4. Vazba
 8.2.9.5. Vydání a odnětí věci
 8.2.9.6. Zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu, jiné majetkové hodnoty, náhradní hodnoty
 8.2.9.7. Domovní prohlídka, osobní prohlídka, další zvláštní způsoby zajištění věci
 8.2.10. Právo nahlížet do spisu
 8.2.11. Dokazování
 8.2.11.1. Výpověď obviněného
 8.2.11.2. Výpověď svědka
 8.2.11.3. Mlčenlivost v trestním řízení
 8.2.12. Odklony v trestním řízení
 8.2.12.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání
 8.2.12.2. Narovnání
 8.2.13. Náklady řízení
 8.2.14. STADIA TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
 8.2.15. Přípravné řízení
 8.2.15.1. Trestní oznámení
 8.2.15.2. Prověřování
 8.2.15.3. Trestní stíhání
 8.2.15.4. Zkrácené přípravné řízení
 8.2.16. Řízení před soudem
 8.2.16.1. Předběžné projednání obžaloby
 8.2.16.2. Hlavní líčení
 8.2.16.3. Řízení před samosoudcem
 8.2.17. Opravné řízení
 8.2.17.1. Stížnost
 8.2.17.2. Odvolání
 8.2.17.3. Odpor
 8.2.17.4. Dovolání
 8.2.17.5. Stížnost pro porušení zákona
 8.2.18. Vykonávací řízení
 8.2.18.1. Výkon trestu odnětí svobody
 8.2.18.2. Výkon podmíněného trestu odnětí svobody
 8.2.18.3. Výkon trestu domácího vězení
 8.2.18.4. Výkon trestu obecně prospěšných prací
 8.2.18.5. Výkon peněžitého trestu
 8.3. Soudnictví ve věcech mládeže
 8.4. Příklad z praxe – práva oběti trestného činu znásilnění a postup uplatnění náhrady škody
 9. Správní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.5.2018
 9.1. Předpisy správního práva
 9.2. Členění veřejné moci v ČR
 9.2.1. Obce
 9.2.1.1. Obecní zastupitelstvo
 9.2.1.2. Rada obce
 9.2.1.3. Starosta
 9.2.2. Kraje
 9.2.3. Ministerstva a jiné ústřední správní orgány
 9.2.3.1. Specializované správní orgány
 9.2.4. Orgány zájmové a funkční samosprávy
 9.3. Vybrané kapitoly správního práva – základní informace (občanství, trvalý pobyt, cizinci)
 9.3.1. Občanství České republiky
 9.3.2. Trvalý pobyt občanů České republiky
 9.3.2.1. Přihlášení a vznik trvalého pobytu
 9.3.2.2. Zrušení trvalého pobytu
 9.3.2.3. Spolužití, člen domácnosti, společná domácnost
 9.3.3. Pobyt cizinců na území ČR
 9.3.3.1. Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR
 9.3.3.2. Pobyt občanů zemí mimo EU na území ČR
 9.3.3.3. Uprchlíci
 9.4. Správní řízení
 9.4.1. Úvod
 9.4.2. Základní zásady správního řízení
 9.4.3. Subjekty, zastoupení, příslušnost
 9.4.4. Meze správního uvážení
 9.4.5. Průběh řízení - první část
 9.4.6. Doručování
 9.4.7. Průběh řízení - druhá část
 9.4.8. Rozhodnutí
 9.4.9. Nečinnost správního orgánu
 9.4.10. Přezkoumávání rozhodnutí
 9.4.10.1. Odvolání a rozklad
 9.4.10.2. Obnova řízení
 9.4.10.3. Přezkumné řízení, nové rozhodnutí (v téže věci)
 9.4.10.4. Správní soudnictví
 9.4.11. Výkon rozhodnutí (exekuce) podle správního řádu
 9.4.12. Další úkony správních orgánů
 9.4.13. Stížnosti
 9.5. Přestupky
 10. Pracovní právo - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 10.1. Úvod - co je pracovní právo
 10.2. Prameny pracovního práva
 10.3. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku
 10.4. Pracovněprávní vztah
 10.4.1. Pracovněprávní vztah a "švarcsystém"
 10.4.2. Způsoby stanovení práv a povinností v pracovněprávním vztahu
 10.4.3. Kdy může smlouva stanovit něco jiného než zákoník práce?
 10.4.4. Neplatnost
 10.4.5. Zaměstnavatel a zaměstnanec (subjekty pracovněprávního vztahu)
 10.4.6. Doručování
 10.5. Pracovní poměr
 10.5.1. Postup před vznikem pracovního poměru, zákaz diskriminace
 10.5.2. Vznik pracovního poměru
 10.5.3. Odstoupení od pracovní smlouvy
 10.5.4. Náležitosti pracovní smlouvy
 10.5.5. Zkušební doba
 10.5.6. Povinnosti z pracovního poměru
 10.5.7. Pracovní poměr na dobu určitou
 10.5.8. Změny pracovního poměru vč. pracovní cesty
 10.5.8.1. Převedení na jinou práci
 10.5.8.2. Přeložení
 10.5.8.3. Pracovní cesta
 10.5.8.4. Dočasné přidělení
 10.5.9. Skončení pracovního poměru
 10.5.9.1. Dohoda
 10.5.9.2. Výpověď
 10.5.9.3. Výpovědní důvody
 10.5.9.4. Zákaz výpovědi
 10.5.9.5. Odstupné
 10.5.9.6. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
 10.5.9.7. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
 10.5.9.8. Lhůty pro podání výpovědi a okamžitého zrušení
 10.5.9.9. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 10.5.9.10. Neplatnost rozvázání pracovního poměru
 10.5.9.11. Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru
 10.6. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
 10.6.1. Dohoda o pracovní činnosti
 10.6.2. Dohoda o provedení práce
 10.7. Pracovní doba
 10.7.1. Délka pracovní doby
 10.7.2. Rozvržení pracovní doby
 10.7.3. Přestávky v práci
 10.7.4. Doba odpočinku
 10.7.5. Práce přesčas
 10.7.6. Práce v noci
 10.7.7. Pracovní pohotovost
 10.8. Dovolená
 10.8.1. Dovolená za kalendářní rok
 10.8.2. Dovolená za odpracované dny
 10.8.3. Čerpání dovolené
 10.9. Překážky v práci
 10.9.1. Mateřská a rodičovská dovolená
 10.9.2. Další překážky v práci na straně zaměstnance
 10.9.3. Náhrada mzdy při překážkách v práci
 10.10. Odměňování za práci
 10.10.1. Omezení při stanovování výše odměny
 10.10.2. Minimální a zaručená mzda
 10.10.3. Splatnost odměny
 10.10.4. Mzda
 10.10.5. Plat
 10.11. Cestovní náhrady
 10.12. Náhrada škody v pracovním právu
 10.13. Pracovní úraz a nemoci z povolání
 10.14. Agenturní zaměstnávání
 10.15. Dozor nad dodržováním pracovněprávních předpisů
 10.16. Platební neschopnost zaměstnavatele
 10.17. Zákon o zaměstnanosti
 10.17.1. Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
 10.17.2. Podpora v nezaměstnanosti
 10.17.2.1. Vzdání se zaměstnání
 11. Právo sociálního zabezpečení (AKTUALIZOVÁNO 2018 - 2019)
 11.1. Životní a existenční minimum
 11.2. Dávky státní sociální podpory AKTUALIZOVÁNO K 1.8.2018
 11.2.1. Úvod, dávky a jejich rozdělení
 11.2.2. Kdo může žádat o dávky SSP
 11.2.3. Společně posuzované osoby
 11.2.4. Příjmy
 11.2.5. Zánik nároku na dávku
 11.2.6. Řízení o dávkách
 11.2.7. Přeplatek na dávce
 11.2.8. Zvláštní příjemce
 11.2.9. Přechod nároku na dávky
 11.2.10. JEDNOTLIVÉ DÁVKY
 11.2.10.1. Dávky testované
 11.2.10.2. Dávky netestované
 11.3. Důchodové pojištění AKTUALIZOVÁNO K 30.9.2018
 11.3.1. Důchodový systém
 11.3.2. Druhy důchodů
 11.3.3. Osobní rozsah důchodového pojištění
 11.3.4. Doba pojištění a náhradní doba pojištění
 11.3.5. Starobní důchod
 11.3.6. Invalidní důchod
 11.3.7. Vdovský (vdovecký) důchod
 11.3.8. Sirotčí důchod
 11.4. Dávky pomoci v hmotné nouzi AKTUALIZOVÁNO K 1.12.2019
 11.4.1. Úvod
 11.4.2. Příspěvek na živobytí
 11.4.3. Doplatek na bydlení
 11.4.4. Mimořádná okamžitá pomoc
 11.4.5. Okruh oprávněných osob, které mohou žádat dávky HN
 11.4.6. Podmínky nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi
 11.4.7. Příjem pro účely zákona o pomoci v hmotné nouzi
 11.4.8. Hodnocení snahy o zvýšení příjmu
 11.4.9. Povinnosti žadatele
 11.4.10. Výplata dávek
 11.4.11. Neodůvodnitelná zátěž systému
 11.5. Příspěvek na péči - dávky podle zákona o sociálních službách - AKTUALIZOVÁNO K 1.10.2018
 11.5.1. Kdo může žádat o příspěvek na péči
 11.5.2. Podmínky nároku na příspěvek na péči
 11.5.3. Míra závislosti a výše příspěvku
 11.5.4. Řízení o příspěvku
 11.6. Dávky pro osoby se zdravotním postižením - AKTUALIZOVÁNO K 1.11.2018
 11.6.1. Předpisy upravující tyto dávky
 11.6.2. Oprávněné osoby
 11.6.3. Dávky a příspěvky
 11.6.4. Průkaz osoby se zdravotním pojištěním
 11.6.5. Řízení o dávkách, příslušné orgány
 11.7. Systém dávek nemocenského pojištění - AKTUALIZOVÁNO K 31.1.2019
 11.7.1. Dávky a pojištění
 11.7.2. Rozhodné období a denní vyměřovací základ
 11.7.3. NEMOCENSKÉ
 11.7.4. OŠETŘOVNÉ
 11.7.5. DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ
 11.7.6. VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
 11.7.7. PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
 11.7.8. OTCOVSKÁ
 11.7.9. Orgány nemocenského pojištění
 11.8. Zdravotní pojištění - AKTUALIZOVÁNO K 1.9.2019
 11.8.1. Zákonná úprava
 11.8.2. Základní pojmy
 11.8.3. Kdo je účasten zdravotního pojištění
 11.8.4. Kdo je plátcem pojistného?
 11.8.4.1. Stát
 11.8.4.2. Osoby bez zdanitelných příjmů
 11.8.4.3. Zaměstnanec
 11.8.4.4. Zaměstnavatel
 11.8.4.5. OSVČ
 11.8.5. Výše pojistného
 11.8.6. Rozhodování ve věcech pojistného a dluhy na pojistném
 11.8.6.1. Placení pojistného
 11.8.6.2. Dluh na pojistném
 11.8.6.3. Sankce
 11.8.6.4. Výkaz nedoplatků
 11.8.6.5. Platební výměry ve správním řízení
 11.8.6.6. Odstranění tvrdosti
 11.8.6.7. Oprava pravomocných rozhodnutí
 11.8.7. Povinnosti pojištěnce
 11.8.8. Pojištění v zahraničí
 11.8.9. Zdravotní pojištění cizinců
 11.8.10. Zdravotní pojišťovny
 11.8.11. Změna zdravotní pojišťovny
 11.8.12. Poskytovatelé zdravotních služeb, lékaři, zdravotnická zařízení
 11.8.13. Regulační poplatky
 12. Oddlužení - AKTUALIZOVÁNO K 1.7.2019
 12.1. Základní pojmy
 12.2. Pohledávky
 12.2.1. Informace o pohledávkách
 12.2.2. Druhy pohledávek
 12.3. Vstup do oddlužení
 12.3.1. Základní podmínky oddlužení
 12.3.2. Způsoby oddlužení
 12.3.3. Výpočet - oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a splátkovým kalendářem
 12.4. Průběh oddlužení
 12.4.1. Insolvenční návrh
 12.4.2. Oddlužení manželů
 12.4.3. Rozhodnutí o návrhu
 12.4.4. Průběh oddlužení
 12.5. Splnění oddlužení a osvobození
 13. Diskriminace - AKTUALIZOVÁNO K 1.1.2012
 13.1. Co je diskriminace
 13.2. Které právní předpisy upravují ochranu před diskriminací?
 13.2.1. Ústavní zákaz diskriminace
 13.2.2. Antidiskriminační zákon (ADZ)
 13.2.3. Vztah ADZ k zákoníku práce
 13.2.4. Další zákony regulující diskriminaci
 13.3. Kdy se jedná o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona?
 13.3.1. Diskriminační důvody
 13.3.2. Oblasti diskriminace
 13.3.3. Druhy diskriminace
 13.3.3.1. Přímá diskriminace
 13.3.3.2. Nepřímá diskriminace
 13.3.3.3. Odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřené opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 13.3.3.4. Obtěžování
 13.3.3.5. Sexuální obtěžování
 13.4. Jakým způsobem se lze proti diskriminaci bránit?
 13.4.1. Veřejnoprávní cesta
 13.4.2. Soukromoprávní (antidiskriminační) žaloba
 13.4.2.1. Upuštění od diskriminace (zdržovací žaloba)
 13.4.2.2. Odstranění trvajících následků diskriminace
 13.4.2.3. Přiměřené zadostiučinění a náhrada nemajetkové škody v penězích
 13.4.3. Soudní poplatek za podání antidiskriminační žaloby
 13.4.4. Věcná příslušnost soudu k podání antidiskriminační žaloby
 13.4.5. Zákaz viktimizace
 13.4.6. Přenos důkazního břemene
 13.4.7. Možnost použít audiovizuální nahrávky pořízené v utajení v civilním řízení
 13.5. Veřejný ochránce práv
 13.5.1. Zprávy a doporučení VOP
 13.6. Úloha nevládních organizací
 13.6.1. Informační činnost
 13.6.2. Zastupování před soudem
 14. Sociálně právní ochrana dětí - AKTUALIZOVÁNO k 1.9.2017
 14.1. Úvod
 14.2. Preventivní činnost OSPOD
 14.3. Výchovná opatření
 14.4. Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost
 14.5. Umístění dítěte v zařízení
 14.6. Pobyt dítěte v zařízení
 14.7. Dávky pěstounské péče

b_prev b_home b_up b_next