Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.2.9. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu

Tento obsah již není aktuální.

VZOR – Návrh na určení výše nájemného

Základní povinností nájemce je platit nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

Výše nájemného

Současná právní úprava stojí na principu tržního nájemného, tj. nájemného ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. S účinností od 25. 5. 2011 platí, že nedohodnou-li se strany na výši nájemného, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu. Návrh na určení výše nájemného soudem lze podat i v případě, že nájemné bylo sjednáno dohodou, pokud se jedná o nájem na dobu neurčitou a jestliže došlo k podstatné změně okolností, z nichž při sjednávání nájemného pronajímatel nebo nájemce vycházel. Uvedená pravidla platí obdobně pro nájemce, který navrhuje snížení nájemného.

Uvedená pravidla pro určení výše nájemného nelze použít u nájmu družstevního bytu.

Až do 31.12. 2012 probíhá v některých regionech deregulace nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Jedná se o Prahu, krajská města mimo Ostravu a Ústí nad Labem a o všechna města Středočeského kraje s více než 10.000 obyvateli. Podrobné informace k deregulaci lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, http://www.mmr.cz. K cenovým mapám tržního nájemného se dostanete skrze tuto stránku: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Prechod-na-smluvni-najemne.

Úhrady za služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu jsou např.: úhrada za plyn a elektřinu, úhrada za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za úklid společných prostor v domě, za užívání výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod kanalizacemi, za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou.

Nájemce je povinen pronajímateli hradit služby podle nájemní smlouvy ve výši prokázané pronajímatelem. V nájemní smlouvě se obvykle sjednává určitá výše měsíční zálohy na služby; v takovém případě je vhodné sjednat také pravidla pro vyúčtování záloh a zaplacení nedoplatků / vrácení přeplatků.

Důsledky prodlení

Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu po její splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výši poplatku stanoví nařízení vlády č. 142/1994 Sb. a jeho současná výše činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky (= 0,25 %), nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Prodlení s úhradou nájemného nebo služeb ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a měsíčních úhrad za služby je hrubým porušením povinností nájemce, které je výpovědním důvodem.