Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.2.4. Specifika družstevního nájmu

Tento obsah již není aktuální.

Principem družstevního nájmu bytu je spojení práva družstevního nájmu s členstvím nájemce v bytovém družstvu: na základě členství v družstvu vzniká nájemci užívací právo k bytu, resp. právo, aby s ním družstvo uzavřelo nájemní smlouvu. Zánik členství v družstvu znamená skončení družstevního nájmu (§ 714 ObčZ); což nebrání v dalším užívání bytu na základě jiných titulů (např. obyčejného nájmu nebo vlastnického práva k bytu).

Družstevní nájem vzniká uzavřením nájemní smlouvy mezi družstvem a nájemcem. Podmínky pro uzavření takové nájemní smlouvy obvykle upravují stanovy družstva. Členský podíl v družstvu může být smluvně převáděn a může být také děděn, může být také nabyt v důsledku výměny bytů. V případech převodu nebo přechodu členského podílu vzniká družstvu povinnost uzavřít s novým vlastníkem podílu nájemní smlouvu; vznik družstevního nájmu nového vlastníka podílu není podmíněn rozhodnutím družstva.

Práva a povinnosti pronajímatele (družstva) a nájemce se mohou případ od případu velice lišit. Základem jsou sice zákonná ustanovení o nájmu bytu, zároveň však velkou část práv a povinností mohou upravovat stanovy družstva a jejich obsah může být velice různý. Základním rozdílem v právech „obyčejného“ nájemce a družstevního nájemce je, že družstevní nájemce nemá jen právo byt užívat, ale má také právo s ním nakládat převodem členských práv. Dohoda o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu je upravena v § 230, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Družstevní nájem může zaniknout některým ze způsobů zániku „obyčejného“ nájmu (dohodou, výpovědí, uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán), a dále zánikem členství v družstvu či převodem družstevního bytu do vlastnictví nájemce.

Družstevní bydlení upravují

  • pokud jde o družstevní nájem manželů, ustanovení § 700 odst 3, § 703 odst. 2, § 704 odst. 2, § 705 odst. 2, § 707 odst. 2 ObčZ
  • další ustanovení v občanském zákoníku: § 685 odst. 2, § 687 odst. 4
  • a dále ustanovení obchodního zákoníku o družstvu (§§ 221 – 260 ObchZ)