Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.2.2. Co je to „byt“

Tento obsah již není aktuální.

Bytem není každá místnost nebo soubor místností, které pronajímatel za byt označí. Při posouzení otázky, zda je soubor místností (popř. jednotlivá obytná místnost) bytem, se vychází stavebněprávních předpisů. Konkrétně § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, definuje byt jako soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen (zejm. stavebním povolením, kolaudačním souhlasem atd.). Rozhodující je kolaudovaný stav, nikoliv faktický způsob užívání. Zní-li kolaudační rozhodnutí, tj. rozhodnutí stavebního úřadu, o užívání tak, že určitá místnost nebo soubor místností jsou nebytovými prostory, nelze k takto vymezenému předmětu beze změny užívání (rekolaudace) platně uzavřít nájemní smlouvu k bytu. Také společné prostory v domě (které nejsou z povahy věci nebytovými prostory) nelze pronajmout jako byt; pokud by se tak stalo, byla by smlouva neplatná. (Existují však i právní názory, že taková smlouva neplatná není, nájemce takového nebytu podle smlouvy o nájmu bytu je chráněn stejně jako nájemce bytu s tím, že může navíc odstoupit od nájemní smlouvy pro vadné plnění ze strany pronajímatele.)

Příslušenství bytu

Byty mají příslušenství. Jde o vedlejší místnosti a prostory, které jsou určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Příslušenství může být mimo byt a může být i součástí bytu. Může být spojené s jedním bytem a může být i společné pro několik bytů. Příslušenstvím může být např. koupelna, záchod, sklep, balkón či terasa, prádelna, kočárkárna apod.

Nájem bytu vs. jiný nájem

Nájem bytu může vzniknout pouze pokud je pronajímán byt, a to byt jako celek.

Pokud by např. byla pronajímána celá nemovitost (dům apod.), tak i pokud slouží k bydlení a jsou v ní byty, nelze pro takový pronájem použít smlouvu o nájmu bytu. Půjde o nájem podle obecných ustanovení o nájemní smlouvě.

Pokud by byla pronajímána pouze část bytu, rovněž nepůjde o nájem bytu, ale o nájem podle podle obecných ustanovení o nájemní smlouvě.

Pokud by byl pronajímán nebytový prostor, lze k němu uzavřít jedině smlouvu o nájmu nebytového prostoru v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.