Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.2.11. Povinnosti nájemce

Tento obsah již není aktuální.

Nájemcem bytu může fyzická osoba a podle některých právních názorů i právnická osoba.

Nájemce má zejména tyto povinnosti spojené s nájmem bytu:

  1. Povinnost užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytuŘádným užíváním se především rozumí, že uvedené prostory jsou užívány k účelu, k němuž jsou určeny, tedy byt k bydlení, společné prostory, k nimž patří chodby, schodiště a půdy ke konkrétnímu účelu apod. Tato povinnost se vztahuje nejen na nájemce, ale odvozeně také na osoby s ním žijící v bytě.
  2. Povinnost platit nájemné a úhrady za službyK této povinnosti viz zvláštní kapitola.
  3. Oznamovací povinnost a osoby žijící v bytě s nájemcemNájemce má povinnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit pronajímateli změnu v počtu osob žijících s nájemcem v bytě v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. Nájemce je povinen uvést jména, příjmení a data narození těchto osob. Nájemce je dále povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost, tj. jedná se o výpovědní důvod!V této souvislosti pozor zejména na narození miminka = také o osobu více. Zákon mluví o jakékoliv změně v počtu osob, ale pokud půjde o nenahlášení snížení počtu, soud by takovou situaci pravděpodobně posuzoval mírněji.POZNÁMKA: Nahlášení změn v osobách, které bydlí s nájemcem v bytě, nemá nic společného s otázkou trvalého pobytu těchto osob ve smyslu zákona o evidenci obyvatel – k této problematice viz zde.Pronajímatel nemůže zasahovat do toho, s kterými osobami nájemce bude užívat byt. Výjimkou je pravidlo, účinné nově od 1.11.2011, podle kterého má pronajímatel právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu, a který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Nájemce je povinen takovému požadavku pronajímatele vyhovět. V praxi ovšem bude těžké určit přesnou hranici, kolik osob je ještě přiměřených pro bydlení v daném bytě. Z ustanovení také není jasné, jaké budou důsledky porušení požadavku pronajímatele: půjde o porušení povinnosti nájemce, pro kterou mu pronajímatel bude moci dát výpověď? Musí předtím pronajímatel nájemci sdělit svůj požadavek a počet osob, který už nepovažuje za přiměřený? Domníváme se, že na obě otázky je odpověď kladná, jestli tomu tak ale opravdu bude, ukáže až praxe.Pronajímatel má podle úpravy od 1.11.2011 právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu, což platí s výjimkou osoby blízké nebo případů zvláštního zřetele hodných. V praxi pravděpodobně toto ustanovení nebude mít až takový význam, neboť osoba, s kterou nájemce žije ve společné domácnosti, zpravidla je osobou blízkou.
  4. Povinnost hradit drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu a povinnost odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí.Tuto povinnost má nájemce, pokud se s pronajímatelem nedohodnou jinak. Pojem drobných oprav definuje § 5, nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Stanoví se zde mimo jiné strop nákladů na drobné opravy za jeden rok, které je ještě povinen hradit nájemce. Je jím částka odpovídající 70 Kč za m2 podlahové plochy bytu (což např. u bytu velikosti 50 m2 představuje částku 3.500,- Kč). Pojem nákladů spojených s běžnou údržbou bytu definuje § 6, nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu nebo odstranění škod, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu.Pokud jde o opravy, které má provést pronajímatel, je nájemce povinen oznámit jejich potřebu bez zbytečného odkladu pronajímateli, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
  5. Nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv.
  6. Stavební úpravy v bytěNájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.Stavební úpravou je každá změna stavebního nebo funkčního uspořádání bytu. Jde například o zavádění a změnu vodovodního, elektrického, plynového vedení, zazdívání oken, vysekávání děr do komína, odstraňování nebo zřizování příček, změnu bytového jádra nebo výměnu oken. Stavební úpravou je také každá změna stavby ve smyslu stavebněprávních předpisů. Stavební úpravou není udržování bytu ve stavu způsobilém k řádnému užívání a odstraňování závad bránících tomuto řádnému užívání.
  7. Nájemce má povinnost umožnit pronajímateli po předchozí písemné výzvě provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé i studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot.