Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.2.10. Povinnosti pronajímatele

Tento obsah již není aktuální.

Pronajímatelem bytu může být fyzická nebo právnická osoba. POZOR, zejména u obcí, na odlišení pronajímatele od správce, který pronajímatele pouze zastupuje. Na to je nutné dbát zejména, chce-li se nájemce domáhat svých práv soudně – pak musí žalovat zásadně pronajímatele, jinak nebude úspěšný!

Pronajímatel má ze zákona tyto základní povinnosti spojené s pronájmem bytu:

 1. Povinnost předat byt ve stavu způsobilém k řádnému užívaní a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu (§ 687 ObčZ)Způsobilost bytu sloužit svému účelu zahrnuje i hygienickou nezávadnost a vyhovující estetickou stránku. Byt by měl být vymalován alespoň základním nátěrem a vybaven základní nepoškozenou podlahovou krytinou. Nepochybné také je, že musí být opatřen uzamykatelnými vstupními dveřmi a funkčními okny (otevíratelná, zasklená). V bytě musí být rozvod elektřiny, pitné vody, účinné vytápění, odvod odpadních vod. Dále základní vybavení koupelny, záchodu, kuchyně (sporák, kuchyňská linka…).Kromě předání bytu v takovémto stavu patří k povinnostem pronajímatele rovněž tento stav (užívání bytu) nerušit, tj. povinnost byt ve stavu způsobilém k bydlení udržovat. To znamená, že pronajímatel nesmí samovolně a bezdůvodně vypínat vodu a elektřinu, neúčelně měnit okna a dveře atp. V případech, kdy se tak stane, má nájemce právo se bránit žalobou u soudu a po dobu, kdy je jeho nájemní právo takto rušeno, má právo na slevu z nájemného. Z povinnosti zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu plyne také pronajímatelova povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu (viz dále).Na odevzdání bytu pronajímatelem ve stavu způsobilém k bydlení má nájemce právní nárok. Poruší-li pronajímatel povinnost předat byt nájemci bez závad, vzniká nájemci právo buď požadovat, aby byl byt předán až po odstranění závad, a byt nepřevzít, nebo byt převzít a požadovat odstranění závad bytu zjištěných při jeho předání.Pronajímatel a nájemce se mohou v nájemní smlouvě dohodnout na tom, že byt bude předán ve stavu nezpůsobilém k užívání, ale jen tehdy, pokud si současně vymezí práva a povinnosti z toho plynoucí, zejména výši a způsob úhrady nákladů na provedení úpravy.
 2. Povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen (pokud nejde o závady, které má odstranit nájemce) (§ 687, § 691 ObčZ)Pronajímatel má povinnost udržovat předmět nájmu ve způsobilém stavu po celou dobu nájmu. Pronajímatel je povinen proto předcházet závadám = odstraňovat hrozící závady (porušení této povinnost vede k tomu, že již samotné vyskytnutí závady je porušením povinnosti pronajímatele) a povinnost odstranit veškeré závady bránící řádnému užívání bytu nájemcem – jedná se nejen o závady v bytě, ale i jiné závady, které brání řádnému užívání bytu (např. závady v domě, ve společných prostorách domu, např. závada na vodovodní přípojce).Výjimkou jsou opravy, ke kterým je povinen nájemce, a to:
  1. drobné opravy v bytě
  2. závady a poškození způsobené nájemcem nebo osobami, které s ním bydlí
  Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost, má nájemce tyto možnosti / práva:
  1. právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad
  2. nájemce se může domáhat odstranění závad u soudu (návrhem na uložení povinnosti pronajímateli něco učinit – např. zajistit přívod vody apod.); vedle toho se nájemce může domáhat náhrady škody, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti pronajímatele
  3. právo odstoupit od smlouvy (§ 679, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník)
  4. právo uplatnit slevu na nájemném; podmínky, za kterých může nájemce požadovat slevu z nájemného nebo z úhrad za služby, podrobně upravuje § 698, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Obecně lze říci, že právo na slevu na nájemném může vzniknout v důsledku:
   1. závad zhoršujících užívání bytu
   2. neposkytnutí plnění spojeného s užíváním bytu
   3. stavebních úprav v domě
   Právo na slevu z nájemného nebo z úhrad za služby je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.
  VZOR – uplatnění slevy na nájemném
 3. Povinnost umožnit nejen řádné užívání bytu, ale také užívání společných prostor a zařízení domu, jakož i požívání plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. (§ 688 ObčZ). Oprávnění odpovídající těmto povinnostem pronajímatele mají i osoby, které v bytě bydlí s nájemcem (od 1.11.2011 tak sice není stanoveno přímo zákonem, osoby však tato oprávnění odvozují od práva nájemce).

Otázky a odpovědi

Jakým způsobem je možné v praxi uplatnit slevu na nájemném? Stačí ústně nebo je třeba sepsat s pronajímatelem dohodu nebo to má klient udělat písemným oznámením?

Uplatnění slevy je možné pouze písemně. Pokud ji uplatníte ústně a pronajímatel Vám to uzná, není to problém, ale to se nejspíš nestane. V případě, že ji uplatníte ústně a podaří se se to dokonce i před soudem v případě sporu dokázat, tak takové uplatnění bude rovněž neplatné. Platná je pouze písemná forma. Pro potřebu pozdějšího dokazování je vhodné si nechat převzetí písemně potvrdit a pokud, to pronajímatel z jakéhokoliv důvodu neučiní, tak je nezbytné to zaslat doporučeně na jeho adresu. V případě, že neznáte adresu, je vhodné použít tu, pod kterou je evidován v katastru nemovitostí.