Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.5. Zástavní a zadržovací právo pronajímatele

Tento obsah již není aktuální.

Ustanovení § 672 ObčZ, tedy obecné ustanovení o nájemní smlouvě, zní:

(1) Na zajištění nájemného má pronajímatel nemovitosti zástavní právo k movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, s výjimkou věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí.

(2) Zástavní právo zanikne, jsou-li věci odstraněny dříve, než byly sepsány soudním vykonavatelem, leda že by byly odstraněny na úřední příkaz a pronajímatel ohlásí svá práva u soudu do osmi dnů po výkonu. Stěhuje-li se nájemce nebo jsou-li odstraňovány věci, přestože nájemné není zaplaceno nebo zajištěno, může pronajímatel zadržet věci na vlastní nebezpečí, do osmi dnů však musí žádat o soupis soudním vykonavatelem, nebo musí věci vydat.

Komu vzniká zástavní právo?

Zástavní právo vzniká pronajímateli nemovitosti nebo její části – bytu, nebytového prostoru, bytu podle zákona o vlastnictví bytů. Pronajímatel je zástavní věřitel, nájemce je zástavní dlužník. Zástavní právo dle těchto ustanovení nevzniká nájemci vůči podnájemci.

Zástavní právo vzniká i pronajímateli bytu, ke kterému již nájem zanikl, ale nájemce ještě byt nevyklidil.

Kdy vzniká zástavní právo?

Zástavní právo vzniká ze zákona, k jeho vznimku není třeba právního úkonu pronajímatele ani nájemce. Zástavní právo vzniká okamžikem vnesení věci do nemovitosti / bytu… a zaniká (mimo jiné) jejím odnesením.

Toto zástavní právo nijak neomezuje vlastníka věci v dispozici s věcí – věc lze převést, pronajmout, odnést, zničit…

Co podléhá zástavnímu právu?

Předmětem zástavního práva jsou movité věci na předmětu nájmu (v nemovitosti, bytu..) patřící nájemci a osobám, které s ním sdílejí společnou domácnost. Zástavní právo zahrnuje i peníze, které se nacházejí v pronajaté věci. Zástavní právo vzniká pouze k věcem ve vlastnictví těchto osob.

Zástavní právo nevzniká k věcem podnájemců, hostů či osob krátkodobě se zdržujících v nemovitosti / bytě… Zástavní právo nevzniká vůči věcem, které nepodléhají výkonu rozhodnutí.

Co je zástavním právem zajištěné?

Zajištěnou pohledávkou je výlučně pohledávka na nájemném včetně příslušenství (poplatku z prodlení). Zajištění zástavním právem se vztahuje pouze na nájemné, nikoliv na úhrady za služby.

Výkon zadržovacího práva pronajímatelem

Stěhuje-li se nájemce nebo jsou-li odstraňovány věci, přestože nájemné není zaplaceno (nájemce nemusí být v prodlení, stačí, že pohledávka vznikla, nemusí být splatná) nebo zajištěno, může pronajímatel věci zadržet svépomocí. Činí tak na vlastní nebezpečí, tj. kdyby se v této době něco s věcmi stalo (např. byly ukradeny), odpovídá za vzniklou škodu. Pronajímatel musí do osmi dnů žádat o soupis soudním vykonavatelem, nebo musí věci vydat (a pokud tak neučiní, zadržuje věci neoprávněně).