Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.8.3.3. Výměna bytů

Tento obsah již není aktuální.

Nájemci mohou své pronajaté byty za určitých okolností také vyměnit. Potřebují k tomu však souhlas pronajímatele a jejich dohoda o výměně bytu i souhlas pronajímatelů musí mít písemnou formu.

S účinností od 1.11.2011 již neplatí, že pronajímatel může souhlas odepřít jen ze závažných důvodů a že jeho souhlas lze nahradit rozhodnutím soudu.

Jakmile je dohoda o výměně bytů uzavřena, jsou její účastníci dohodou vázáni. Podle § 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku lze právo na splnění dohody o výměně bytu uplatnit u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas. Jinými slovy splnění dohody o výměně bytu nelze po uplynutí tříměsíční lhůty vynutit. Dále zákon stanoví zvláštní případ odstoupení od smlouvy. Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. V případě, že takovým odstoupením by účastníkovi dohody vznikla škoda, je odstupující účastník povinen nahradit škodu. O náhradu škody by mohlo jít zejména v případě, kdy ještě před účinností smlouvy byla smlouva realizována, takže po jejím zrušení bylo nutné provést zpětné přestěhování.

Pokud je uskutečněna výměna bytů, respektive nájemníků (byty zůstávají na místě), tak následující právní vztahy mezi novým nájemcem a pronajímatelem se řídí dosavadní smlouvou. Zákon v tomto ohledu používá zavádějící ustanovení, které pracuje s pojmem nároku na uzavření nové smlouvy, ale toto ustanovení bylo prakticky překryto judikaturou nejvyššího soudu, který judikoval, že noví nájemci vstupují do smluvních vztahů těch původních.