Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.7.8.2. Jak se bránit?

Tento obsah již není aktuální.

Následující instrukce lze použít pro případ, kdy přes všechna varování nebo proto, že se mu tato nedonesla, spotřebitel podepsal rozhodčí doložku. Musíme podotknout, že soudní judikatura v této oblasti se vyvíjí a nelze s naprostou jistotou předvídat, zda splnění níže uvedených instrukcí povede k rozhodnutí ve prospěch spotřebitele. Přesto jsou v praxi časté případy, kdy nárok přiznaný rozhodcem v rozhodčím řízení natolik přemrštěné a přesahuje výši nároku, který by býval přiznal soud v řízení před soudem, že se vyplatí nést určité riziko spojené s obranou spotřebitele. Níže uvádíme několik kroků obrany, které lze použít v závislosti na tom, v jaké fázi sporu z rozhodčí doložky se nacházíme. Každý z kroků lze provést nezávisle na tom, zda jsme učinili předchozí, platí však, že naplněním všech kroků výrazně zvyšujeme své šance uspět. Proto důrazně doporučujeme, nečekat s obranou až na exekuci, nýbrž začít s ní již v rámci probíhajícího rozhodčího řízení!

Od 1. dubna 2012 je účinná novela zákona o rozhodčím řízení, která dává spotřebiteli nové možnosti obrany pro rozhodčí řízení, která započala 1. 4. 2012 a později, zejména:

  • zavedla nový důvod pro zrušení rozhodčího nálezu u spotřebitelských smluv, který zní: „rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem
  • výslovně stanoví, že spotřebitel nemusí namítat nepravomoc rozhodce již v rozhodčím řízení – soud se bude žalobou na zrušení rozhodčího nálezu zabývat, i když tak spotřebitel neučinil
  • připouští obranu spotřebitele i ve fázi exekuce, návrhem na zastavení exekuce; spotřebitel však nemůže uplatnit obranu z důvodu, že spor byl rozhodnut v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele / dobrými mravy / veřejným pořádkem, jestliže byl v rozhodčím nálezu poučen o možnosti podat návrh na jeho zrušení soudu.

Postup obrany:

1) Vyjádření v rozhodčím řízení

Stejně jako v minulosti je vhodné začít s obranou již v rozhodčím řízení. Námitka nepravomoci rozhodce v rozhodčím řízení již sice (u spotřebitelských smluv) není podmínkou pro podání žaloby k soudu, rozhodně však touto námitkou nelze nic zkazit. Důležitá je též hmotněprávní obrana v řízení před rozhodcem – spotřebitel ve vyjádření uvede skutečnosti, ze kterých vyplývá, že by rozhodce neměl v plném rozsahu rozhodčí žalobě vyhovět (např. některá ujednání ve smlouvě jsou neplatná, spotřebitel od smlouvy odstoupil..). Následující vzor je jednotný pro rozhodčí doložky odkazující na jediného rozhodce i na rozhodčí společnost. V jeho závěru je příklad hmotněprávní obrany. Tuto je třeba vždy napsat podle skutečných okolností, nejlépe za pomoci právníka.

VZOR Vyjádření rozhodci

2) Návrh na zrušení rozhodčího nálezu

Jestliže již byl vydán rozhodčí nález, je obranou proti němu žaloba na zrušení rozhodčího nálezu. Lze ji podat pouze v případě, že od doručení rozhodčího nálezu neuplynulo více než 3 měsíce. Po novele je u této žaloby důležité, soustředit se od samého počátku také na hmotněprávní otázky (jak by měl soud rozhodnout spor, který předtím rozhodoval rozhodce). Rozpor rozhodčího nálezu s právní úpravou na ochranu spotřebitele nebo s dobrými mravy je totiž jedním z (nejspolehlivějších) důvodů, pro které může soud rozhodčí nález zrušit.

Hmotněprávní otázky je třeba vždy ještě před podáním žaloby zvážit také proto, že jsou rozhodující pro posouzení, zda má vůbec význam žalobu podávat. S žalobou je totiž vždy spojeno určité riziko prohry, a tím i náhrady nákladů řízení. Podstupovat takové riziko je zbytečné, pokud lze předpokládat, že soud by v případě zrušení rozhodčího nálezu nerozhodl příznivěji, než jak rozhodl rozhodce. Naděje, že soud rozhodle příznivěji, je dána například v těchto případech (často se jedná o složité právní otázky, které je lepší konzultovat s právníkem):

  • rozhodce přiznal nárok, který byl v rozporu s dobrými mravy (např. nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta, úroky …)
  • rozhodce nezohlednil všechny okolnosti případu, např. skutečnost, že spotřebitel neměl možnost se seznámit s obsahem smlouvy např. pro negramotnost, postižení zraku, proto, že mu smluvní podmínky nebyly předány (smlouva např. pouze odkazuje na smluvní podmínky / sazebníky … na internetu), skutečnost, že spotřebitel od smlouvy odstoupil
  • smlouva nebo její ustanovení jsou z jiných důvodů neplatné, k čemuž rozhodce nepřihlédl

Dříve, než se rozhodnete podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu, byste měli znát odpověď na otázku, v čem má být rozhodnutí soudu pro dotyčnou stranu příznivější, než rozhodnutí rozhodce, a proč (na základě jakých argumentů). Pro nalezení těchto argumentů bohužel nelze dát obecně platný návod, proto je vhodné tuto část řešit s právníkem.

VZOR Návrh na zrušení rozhodčího nálezu – rozhodce = rozhodčí doložka odkazuje na konkrétního rozhodce

VZOR Návrh na zrušení rozhodčího nálezu – rozhodčí společnost = rozhodčí doložka odkazuje na společnost, která má určit konkrétního rozhodce

3) Návrh na zastavení exekuce

Návrh slouží jako obrana v již nařízené exekuci. Návrh na zastavení exekuce je třeba zaslat exekutorovi ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se povinný o důvodu k zastavení exekuce dozvěděl, tj. obvykle ode dne doručení exekučního příkazu společně s usnesením o nařízení exekuce. Exekutor má potom povinnost do 15 dnů zaslat návrh oprávněnému k vyjádření, poté má povinnost do 30 dnů od uplynutí lhůty k vyjádření buď návrhu na zastavení exekuce vyhovět, nebo ho postoupit soudu.

V případě, že povinnému již uplynula lhůta 15 dní k podání návrhu, nebo také v případě, že exekutor nekoná (někteří exekutoři bohužel zastávají takovou praxi, že k návrhům povinného vůbec nepřihlížejí – povinnému lze proto doporučit, aby si např. po uplynutí první lhůty 15 dnů u exekutora zjistil, zda se s jeho návrhem něco děje, konkrétně, zda byl zaslán oprávněnému), je možné vzor „Návrh na zastavení exekuce“ upravit na „Podnět k zastavení exekuce“ jinak stejného znění a tento zaslat přímo exekučnímu soudu (což je soud, který nařídil exekuci).

Vzhledem k novele je v součastnosti podstatně větší šance na obranu proti rozhodčím nálezům ve vykonávacím řízení (exekuci), a to i v případě starších rozhodčích nálezů (!):

§ 35 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení

I když nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může strana, proti níž byl soudem nařízen výkon rozhodčího nálezu, bez ohledu na lhůtu stanovenou v § 32 odst. 1 [3 měsíce od doručení rozhodčího nálezu], podat návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí … i tehdy, jestliže … jsou důvody pro zrušení rozhodčího nálezu vydaného ve sporu ze spotřebitelské smlouvy podle § 31 písm. a) až f), h) [např. rozhodčí doložka je neplatná pro rozpor s právními předpisy na ochranu spotřebitele] nebo pokud jsou dány důvody podle § 31 písm. g) [rozhodce rozhodl spor v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele nebo v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem] a rozhodčí nález neobsahuje poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu …

VZOR Návrh na zastavení exekuce