Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.7.5. Prodej zboží v obchodě

Tento obsah již není aktuální.

Prodej zboží v obchodě je upraven v občanském zákoníku v § 612 a násl. Jedná se o kupní smlouvu, kterou uzavírají prodávající (podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti) a kupující (spotřebitel). Nemusí se jednat pouze o prodej v kamenném obchodě, nýbrž může jít i o prodej distanční nebo mimo stálou provozovnu (v tom případě se vedle kromě ustanovení o prodeji zboží v obchodě uplatní také příslušná ustanovení o spotřebitelských smlouvách distančních nebo mimo provozovnu). Může se tak jednat i o prodej na objednávku. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit, neobstaral-li prodávající zboží v dohodnuté lhůtě, nebo, nebyla-li lhůta sjednána, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího až převzetím kupujícím na místě dodání jím určeném.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí například to, že prodávaná věc je bez vad, že má vlastnosti, které byly prodávajícím (či v reklamě) uváděné, příp. vlastnosti pro daný druh věci obvyklé, že odpovídá účelu, který prodávající uvádí, příp. pro který se věc obvykle používá, že odpovídá požadavkům právních předpisů, že je věc v odpovídajícím množství, míře apod.

Prodávající odpovídá jednak za to, že prodává věc ve shodě s kupní smlouvou, jednak za vady prodané věci v tzv. záruční době. Pokud se objeví na zboží vada, má kupující povinnost tuto vadu reklamovat bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající je potom povinen kupujícímu vrátit peníze. Stejně tak by se postupovalo v případě, kdy vada sice odstranitelná je, ale objevuje se stále znovu (většinou stačí 3krát).

Prodávající za vady odpovídá v záruční lhůtě. Záruka se ovšem nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Obecná záruční lhůta je dvouletá. Ale například u potravin je záruční doba pouze osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Prodávající tyto zákonné lhůty nemůže zkrátit, může je však prodloužit.