Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.7.4. Jak odstoupit?

Tento obsah již není aktuální.

V některých případech, popsaných v předchozích dvou kapitolách (distanční smlouvy, smlouvy uzavřené mimo provozovnu), vyplývá spotřebiteli přímo ze zákona právo od smlouvy odstoupit.

Pozor: odstoupení není totéž, co výpověď.

Odstoupením se smlouva ruší od počátku, to znamená, že platné odstoupení způsobuje stav, kdy smlouva jako by nebyla nikdy uzavřena. Pokud si smluvní strany již podle smlouvy něco plnily, jsou povinny si to vrátit. Jestliže se smlouva ruší od počátku, nemohou z ní plynout žádné povinnosti, a to ani povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo odstupné. Pokud smlouva podmiňuje odstoupení od smlouvy zaplacením odstupného, smluvní pokuty apod., je takové ustanovení neplatné. § 53, zákona č. 40/1964 Sb., a § 57, zákona č. 40/1964 Sb., výslovně říká, že spotřebitel má právo odstoupit bez jakékoli sankce.

Výpověď je také úkon směřující ke zrušení smlouvy, avšak smlouva se ruší až k okamžiku uplynutí výpovědní doby. Právo vypovědět smlouvu je dáno vždy u smluv uzavřených na dobu neurčitou, naopak u smluv na dobu určitou často smluvní strany oprávnění vypovědět smlouvu nemají.

Pro úspěšné odstoupení je třeba splnit toto minimum:

  1. písemná formaDodavateli je nutné zaslat písemný dopis o odstoupení. Nestačí např. odstoupit ústně do telefonu.Příklad neúspěšného odstoupení: Slečna Eva se na ulici nechala přemluvit obchodním zástupcem mobilního operátora a podepsala smlouvu na 2 roky. Na základě této smlouvy dostala zadarmo telefon a SIM kartu. Když přišla domů, její tatínek jí vynadal a donutil mobil ihned poslat zpět; na splátky tarifu by totiž nikdy neměli peníze. Eva strčila mobil do obálky a poslala operátorovi. Přestože z jejího jednání – vrácení mobilu – vyplývala vůle odstoupit od smlouvy, nešlo bohužel o platné odstoupení, neboť na adresu mobilního operátora neposlala žádné písemné oznámení o tom, že od smlouvy odstupuje.
  2. „odstoupení“V písemném projevu dodavateli by se mělo vyskytnout slovo „odstoupení“ nebo „odstupuji“. Zejména se nesmí zaměnit odstoupení za výpověď , která má – jak výše uvedeno – jiný význam.Příklad minimalistického oznámení o odstoupení:Vážení,tímto odstupuji od smlouvy …. , kterou jsem s Vámi uzavřela dne … .V Praze dne 1.1.2012, Renáta Škodová
  3. včasné doručeníOdsoupení je nutno doručit druhé smluvní straně. Ve smlouvě by mělo být uvedeno poučení o odstoupení a o osobě, u které lze odstupit, vč. jejího bydliště nebo sídla. Pokud ve smlouvě taková informace chybí, doručí se dodavateli na adresu sídla (jde-li o právnickou osobu) nebo na adresu místa podnikání (jde-li o podnikatele – fyzickou osobu). Odstoupení je nutno doručit ve lhůtě, kterou k tomu zákon dává. Poslední den lhůty nestačí odstoupení odeslat, nýbrž musí již být doručeno druhé smluvní straně! Jedná se o lhůtu hmotněprávní (blíže viz kapitola Lhůty).Odstoupení je jednostranný právní úkon, který je účinný okamžikem doručení druhé smluvní straně. K platnosti odstoupení tedy není potřeba souhlas druhé smluvní strany. Pokud druhá smluvní strana odstoupení neuzná, rozhodne o platnosti odstoupení soud.