Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.7.3. Smlouvy uzavírané mimo provozovnu dodavatele

Tento obsah již není aktuální.

Speciální ochranu pro spotřebietele má zákon pro případ, že smlouva byla uzavřena mimo místo obvyklé k podnikání dodavatele (zkráceně: mimo provozovnu). Pro tyto smlouvy je totiž charakteristické, že podnět ke smluvnímu jednání zpravidla pochází od dodavatele a spotřebitel není na smluvní jednání připraven nebo je neočekává; často nemá možnost porovnat jakost a cenu nabídky s jinými nabídkami, a to ať již se jedná o smlouvy sjednávané před domovními dveřmi, nebo o jiné typy smluv uzavíraných dodavatelem mimo jeho obchodní prostory (např. na ulici, v hotelu na předváděcí akci, v restauraci…). Obvyklým prostorem podnikání je provozovna dodavatele, tj. místo, kde je uskutečňována určitá podnikatelská činnost.

Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit.

Tři lhůty pro odstoupení:

  1. do 14 dnů od uzavření smlouvy; to je obecná lhůta, která se uplatní, jestliže spotřebitel byl poučen (obvykle ve smlouvě) o právu na odstoupení
  2. do 1 měsíce od uzavření smlouvy, nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem (a spotřebitel byl poučen o právu na odstoupení)
  3. do 1 roku od uzavření smlouvy, pokud dodavatel nesplnil poučovací povinnost o odstoupení – tato povinnost znamená písemné poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy nejpozději do uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby.VZOR odstoupení (lhůta 14 dní / 1 měsíc)VZOR odstoupení – chybějící poučení (lhůta 1 rok)

Jak odstoupit? – minimum pro úspěšné odstoupení

Výjimky z práva na odstoupení:

  • spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, kterou sjednal mimo provozovnu dodavatele, pokud jde o smlouvu o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, a pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby
  • možnost odstoupení při sjednání smlouvy mimo místo obvyklé k podnikání dodavatele se dále nevztahuje na smlouvy:

a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do ní začleněných,

b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím určeného místa,

c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy, a za předpokladu, že spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,

d) pojistné a o cenných papírech.

Otázky a odpovědi

Co když je ve smlouvě kupní spotřebitelské napsáno, že „smlouva byla uzavřena na základě výslovného sjednání návštěvy dodavatele za účelem objednávky“? Smlouva byla uzavřena v hotelu při předváděcí akci.

Tuto klauzuli formulářové smlouvy často obsahují. Tím, že ji spotřebitel ve smlouvě podepíše, do jisté míry potvrzuje, že se tak skutečně stalo. Nezbavuje jej to práva na odsotupení, ale pokud bude platnost odstoupení předmětem soudního sporu, bude muset spotřebitel prokázat, že klauzule ve smlouvě není pravdivá, smlouva byla ve skutečnosti uzavřena tam a tam, za těch a těch okolností, a nikoli na základě žádosti potřebitele o návštěvu dodavatele za účelem objednávky. Od 14.6.2012 byla formulace v zákoně změněna tak, že možnost odstoupení od smlouvy byla omezena pouze u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby. U jiných spotřebitelských smluv (kromě výjimek uvedených v článku – např. pojistných smluv) uzavřených mimo provozovnu dodavatele lze odstoupit podle podmínek popsaných v článku.