Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.7.2. Spotřebitelské smlouvy distanční

Tento obsah již není aktuální.

Smlouvami distančními označujeme takové smlouvy, které vznikají bez současné fyzické přítomnosti spotřebitele a dodavatele. Vznikají za pomocí tzv. prostředků komunikace na dálku. Může jít například o smlouvu uzavřenou přes internet (např. na tzv. e-shopech) nebo na základě telefonátu, dopisu (často může jít o různé reklamní letáky, katalogy) nebo televize (teleshopping).

Pokud bude spotřebitel uzavírat smlouvy tímto způsobem, musí mu dodavatel poskytnout určitým a srozumitelným způsobem informace, které jsou pro uzavření smlouvy nutné. Například musí uvést cenu zboží (a to včetně informace, zda je včetně daní a poplatků či nikoliv), název a charakteristiku zboží, dále musí informovat, kdo ponese náklady na dodání a poučit o právu na odstoupení. Ve většině případů dále musí dodavatel neprodleně potvrdit příjem objednávky a po uzavření smlouvy ještě před samotným plněním musí spotřebiteli poskytnout některé podrobnější informace, zejm. poučení o zárukách, o navazujících službách, o možnosti zrušení smlouvy, jde-li o smlouvu na dobu neurčitou nebo přesahující dobu 1 roku.

U distančních smluv má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud dodavatel neposkytl spotřebiteli povinné informace (viz výše), je lhůta pro odstoupení tříměsíční. Spotřebitel nemusí uvádět žádné důvody odstoupení a za odstoupení mu nesmí hrozit žádná sankce ze strany dodavatele. Dodavatel může pouze požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů (tedy například poštovného, které uhradil nebo třeba náklady na zabalení zboží apod.). Zároveň je dodavatel povinen vrátit spotřebiteli peníze, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Právo odstoupit od distanční smlouvy má své výjimky, zejména jde-li o zboží upravené podle přání spotřebitele (např. ušití oblečku na zakázku), nebo kdy předmětem plnění jsou audio a video nahrávky či počítačové programy, jejichž originální obal spotřebitel porušil.

Výše uvedená pravidla pro distanční smlouvy se nevztahují na některé specifické případy smluv sjednávaných na dálku – zejm. smluv o finančních službách (tomuto jsou v občanském zákoníku věnovány zvláštní ustanovení), smluv o dopravě, ubytování, stravování nebo využití volného času.