Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.6.2.4. Zajišťovací převod práva

Tento obsah již není aktuální.

Splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (tzv. zajišťovací převod práva). Smlouva o zajišťovacím převodu práva musí být uzavřena písemně a mělo by z ní patrno, že se jedná pouze o zajišťovací převod práva a nikoliv o klasický převod práva, jinak může být zpětný převod na dlužníka po splnění závazku problematický. Smlouva o zajišťovacím převodu práva, která neobsahuje ujednání o tom, jak se smluvní strany vypořádají v případě, že dlužník zajištěnou pohledávku věřiteli řádně a včas neuhradí, je absolutně neplatná. Totéž platí, obsahuje-li uvedená smlouva v dotčeném směru pouze ujednání, podle kterého se věřitel při prodlení s úhradou zajištěné pohledávky bez dalšího (nebo na základě jednostranného úkonu věřitele) stane trvalým vlastníkem převedeného majetku při současném zániku zajištěné pohledávky. Smlouva tedy musí řešit různé typy situací, které ve vztahu mezi dlužníkem a věřitelem mohou vzniknout (závazek bude splněn včas a řádně, závazek bude splněn částečně nebo opožděně, závazek nebude splněn vůbec), jinak může být neplatná. Při zajišťovacím převodu práva jde o právo převoditelné s majetkovou hodnotou, typicky vlastnické.

Příklad: smlouvou je dohodnuto:

1) věřitel půjčí dlužníkovi 1.000.000,- Kč 2) dlužník převede na věřitele vlastnické právo ke svému rodinnému domu 3) v případě, dlužník vrátí 1.000.000,- Kč s úrokem do domluveného data, zajišťovací převod práva zaniká (může být také dohodnuto, že je věřitel povinen převést vlastnické právo zpět na dlužníka) 4) v případě prodlení dlužníka se může věřitel uspokojit ze zajištění, tedy z převedeného vlastnického práva

Tento způsob zajištění není pro dlužníka příliš výhodný. Dochází k faktickému převodu práva, typicky ke změně vlastnictví se všemi důsledky. Věřitel sice nemůže věc zpeněžit před tím, než bude (ne)splněna podmínka daná smlouvou, ale přesto ze změny vlastnictví mohou vyplývat komplikace, obzvlášť, jde-li o nemovitost, v níž dlužník bydlí. Smlouva musí důkladně řešit veškeré podrobnosti, obzvlášť pokud je jedná o nemovitost.

Podobně jako právo lze také provést zajišťovací převod pohledávky – v takovém případě má věřitel při splnění podmínky (typicky dlužník neuhradí včas) právo uspokojit se z pohledávky, která dříve svědčila dlužníkovi (bude se uspokojovat na dlužníkovi dlužníka).