Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.5.1. Úvod

Tento obsah již není aktuální.

Obecně

Občanský zákoník rozlišuje dva způsoby dědění, a to dědění ze závěti a dědění ze zákona, přičemž tyto dva způsoby mohou být i zkombinovány. K tomu dojde v případě, kdy zůstavitel. (=zemřelý) sice zanechá platnou závěť, ale ta se nevztahuje na veškerý jím zanechaný majetek. Majetek zahrnutý v závěti se v takovém případě dědí podle závěti a ostatní majetek podle zákona. Dědění upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v §§ 460-487.

Přechod práv a povinností

Smrt fyzické osoby je skutečností, kterou zaniká právní subjektivita fyzické osoby (způsobilost mít práva a povinnosti). Některá práva a povinnosti zanikají, jiná přecházejí (plně či v omezeném rozsahu) na další subjekty – na právní nástupce zemřelého, a to buď děděním (to se týká majetku i závazků zemřelého) anebo jinak než děděním.

Některá práva jsou s ohledem na svoji osobní povahu nepřenositelná a smrtí zanikají– to jsou zejména:

• práva a povinnosti vyplývající z rodiněprávních vztahů (např. vyživovací povinnost)

• práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů (např. povinnost vykonávat práci).

• zanikají povinnosti vyplývající z plné moci – pro zástupce zůstává pouze povinnost učinit nezbytné úkony, které je třeba provést, aby právní nástupci zemřelého neutrpěli újmu

• zaniká společné jmění manželů (samotná jeho existence)

Některá práva přecházejí jinak než děděním – tzv. zvláštní právní nástupnictví – jsou to zejména:

• právo na ochranu osobnosti zemřelé osoby – podle OZ má právo uplatnit žalobou nárok na ochranu osobnosti zemřelého (očištění památky) jeho manžel a děti, není-li jich, jeho rodiče.

• nájemní právo k bytu – tzv. přechod nájmu bytu

• smrtí zaměstnance nezanikají jeho peněžité nároky vůči zaměstnavateli (např. nárok na vyplacení dlužné mzdy), odpovědnostní vztahy,… zákoník práce říká: „…do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdové nároky z pracovního poměru postupně přímo na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob.“ Kdyby byla pohledávka vyšší, přijde to, co převyšuje 3 měsíční platy do dědického řízení.

• podobně je to s dávkami sociálního zabezpečení – tzn. že nárok na dávku zaniká dnem smrti oprávněného, ale zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti ve společné domácnosti. Podmínka společné domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém. Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněného, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněného, členům jeho rodiny ve výše uvedeném pořadí.

Hlavní zásady dědického práva

• dědictví se nabývá smrtí zůstavitele – dědictví se nabývá ze zákona – když osoba splňuje podmínky, považuje se za dědice do doby, než prohlásí, že dědictví odmítá. Rozhodný je skutečný okamžik smrti.

• pro dědické řízení se vždy použije jak hmotného tak procesního práva, které bylo platné v době smrti zůstavitele

• princip univerzálního nástupnictví – práva a povinnosti, které přetrvávají jejich nositele, tvoří nerozlučný celek – dědic jako univerzální nástupce vstupuje do všech existujících práv a závazků svého předchůdce v celé jejich šíři a ve všech jejich složkách, aniž by o existenci jednotlivých práv nebo povinností musel mít vědomost.

• dědici odpovídají za závazky poměrem, ve kterém dědí. Když dluhy převyšují hodnotu majetku, odpovídají jen do jeho výše – na dědictví tedy nelze doplatit.

Předpoklady dědění

Předpoklady dědického nástupnictví jsou: smrt fyzické osoby, existence pozůstalosti (dědictví), existence dědice a jeho způsobilost nabýt dědictví, právní důvod dědění (zákon nebo závěť), výslovný projev vůle nebo právně relevantní chování týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví.

Smrt fyzické osoby

Jde o právní skutečnost, ke které se váže vznik, změna nebo zánik občanskoprávních vztahů, jichž byla zemřelá osoba účastníkem. Důkazem o smrti jedince je matriční doklad – úmrtní list (v něm je zaznamenán přesný okamžik smrti). Nelze-li smrt prokázat jinak, prohlásí soud takovou osobu za mrtvou. Ve svém rozsudku uvede den, který se považuje za den úmrtí (tak je tomu i v případě prohlášení nezvěstného za mrtvého).

Způsobilý dědic

Osoba musí být:

• absolutně způsobilá vstoupit na místo zůstavitele – spočívá na objektivních okolnostech (osoba se musí dožít okamžiku smrti zůstavitele, musí mít právní subjektivitu – výjimka u pohrobka, nemusí mít způsobilost k právním úkonům; jde-li o právnickou osobu – přichází do úvahu pouze při dědění ze závěti, musí v době smrti zůstavitele existovat)

• relativně způsobilá, tedy zda je hodna stát se zůstavitelovým nástupcem – subjektivní prvek (viz vydědění)

Odmítnutí, popř. přijetí dědictví

Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Zákon umožňuje subjektu dědictví v určité lhůtě odmítnout (opakem odmítnutí je přijetí dědictví). K odmítnutí dědictví se vyžaduje výslovný projev vůle učiněný ústním či písemným prohlášením u soudu/notáře. Lhůta k odmítnutí trvá 1 měsíc od okamžiku, kdy byl dědic na možnost odmítnutí upozorněn. Tuto lhůtu lze prodloužit. K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit výhrady nebo podmínky (např. že odmítá ve prospěch toho a toho). Prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví nelze odvolat. Dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví nechce odmítnout (fakticky jedná jako právní nástupce zemřelého – prodává věci, vstupuje do sporů apod.).

Nabytí dědictví

Rozumí se jím úhrnný přechod všech práv a povinností zůstavitele do majetku dědice za předpokladu, že smrtí nezanikají nebo nepřecházejí na další subjekty jinak než podle objektivního práva dědického – tzv. univerzální sukcese (přechod aktiv je doprovázen nerozlučně i přechodem pasiv). Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. K přechodu práv a povinností děděním však zákon vyžaduje, aby proběhlo dědické řízení (viz zvláštní kapitola). Nenabývají se jen práva, ale také povinnosti. Za náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy neodpovídají dědici společně a nerozdílně, ale každý z nich jen v rozsahu poměru ceny svého dědického podílu k ceně celého dědictví.

Ochrana oprávněného dědice

Zjistí-li se, že oprávněným dědicem je někdo jiný než ten, kdo dědictví nabyl (nepravý dědic), stalo-li se tak podle výsledku řízení o dědictví, je povinen oprávněnému dědici vydat majetek, který z dědictví má. Oprávněný dědic musí své právo uplatnit žalobou na vydání dědictví. Narozdíl od vlastnické žaloby, u níž nedochází k promlčení, právo na vydání dědictví se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě 3 let. Lhůta počne běžet od právní moci rozhodnutí, jímž bylo dědické řízení skončeno. Kdo však v dobré víře něco nabyl od nepravého dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno, je chráněn tak, jako by to nabyl od oprávněného dědice – tím je prolomena zásada, že nikdo nemůže převést více práv, než sám má.