Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

5.4.4.1. Majetková újma

Tento obsah již není aktuální.

Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk.

U skutečné škody se vychází z ceny v době poškození, přičemž cenou se rozumí obvyklá cena – cena, která by byla dosažena při prodeji stejného či obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, s výjimkou mimořádných okolností trhu, osobních poměrů kupujícího nebo prodávajícího a ceny zvláštní obliby majetku. Škoda na věci se vypočítá jako rozdíl v její ceně před poškozením a po něm.

Škoda se hradí zásadně v penězích, ovšem požádá-li o to poškozený a je-li to možné a účelné, uloží soud škůdci, aby místo hrazení peněz uvedl věc v předešlý stav. Byla-li škoda způsobena úmyslným trestným činem, z něhož měl pachatel majetkový prospěch, může soud rozhodnout, že je možno právo na náhradu škody uspokojit z věcí, které z majetkového prospěchu nabyl.