Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.9.6. Zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu, jiné majetkové hodnoty, náhradní hodnoty

Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky

Jde o dočasné nebo trvalé omezení vlastnických práv a dispozic s předmětem zajištění.

Podmínky: Jsou zde skutečnosti, které nasvědčují tomu, že peněžní prostředky na účtu u banky:

• jsou určeny ke spáchání trestného činu

• ke spáchání trestného činu byly užity

• jsou výnosem z trestné činnosti,

→ předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán mohou rozhodnout jejich o zajištění.

Rozhodnutí je doručeno bance, která vede účet, a poté, co banka zajištění provedla, i majiteli účtu. V rozhodnutí se uvede bankovní spojení, kterým se rozumí číslo účtu a kód banky, a dále peněžní částka v příslušné měně, na kterou se zajištění vztahuje. Nestanoví-li rozhodnutí jinak, zakáže se okamžikem doručení rozhodnutí jakákoliv dispozice s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše zajištění, s výjimkou výkonu rozhodnutí.

Majitel účtu, jehož peněžní prostředky na účtu byly zajištěny, má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti musí státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji majitel účtu, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí čtrnácti dnů od právní moci rozhodnutí.

Zajištění jiné majetkové hodnoty

Obdobným postupem jako o zajištění peněžních prostředků lze rozhodnut o zajištění zaknihovaných cenný papírů, o zajištění nemovitosti nebo jiné majetkové hodnoty (věci nebo plnění ocenitelné penězi). Omezí se dispozice s těmito hodnotami, nelze je darovat, prodat, zatížit právem třetí osoby.

Zajištění náhradní hodnoty

Nelze-li dosáhnout vydání nebo odnětí věci nebo nelze-li zajistit peněžní prostředky na účtu, zaknihované cenné papíry, nemovitost nebo jinou majetkovou hodnotu , které jsou určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti, může být místo nich zajištěna náhradní hodnota, která odpovídá, byť jen zčásti, jejich hodnotě; přitom se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení upravujících jejich vydání, odnětí nebo zajištění.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next