Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.10. Právo nahlížet do spisu

Trestní řád rozlišuje mezi osobami, které mají právo nahlížet do spisu, a jinými osobami, které mohou nahlížet do spisu jen se souhlasem orgánu činného v trestním řízení a jen pokud je to třeba k uplatnění jejich práv.

Právo nahlížet do spisu zahrnuje právo prostudovat celý spis a pořizovat si z něj výpisy a kopie, s výjimkou protokolu o hlasování, osobních údajů utajeného svědka, utajovaných informací dle zvláštního zákona a údajů, na které se vztahuje zákonem uznaná povinnost mlčenlivosti.

Právo nahlížet do spisu mají tyto osoby: obviněný, jeho obhájce, poškozený a jeho zmocněnec, zúčastněná osoba a její zmocněnec (příp. též státní zástupci obviněného, poškozeného a zúčastněné osoby). V přípravném řízení může být toto právo omezeno, jsou-li k tomu závažné důvody. Závažnost důvodů, ze kterých tato práva odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní zástupce povinen urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat spisy.

Jiná osoba může nahlížet do spisu, je-li to potřeba k uplatnění jejích práv. Další podmínkou je souhlas státního zástupce nebo policejního orgánu v přípravném řízení a souhlas předsedy senátu v pozdější fázi řízení. Jinou osobou je i osoba fakticky podezřelá, pokud proti ní ještě nebylo zahájeno trestní stíhání, resp. (pokud jde o zkrácené řízení) nebyl podán návrh na potrestání soudu.

Právo nahlédnout do spisu má vždy:

  • osoba, která měla právo být úkonu přítomna, do protokolu o takovém úkonu

  • obviněný a obhájce do usnesení o zahájení trestního stíhání

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next