Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.12.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání

Smyslem tohoto institutu je stanovit obviněnému určitá omezení a povinnosti. Dodrží-li tyto po stanovenou dobu, bude trestní stíhání definitivně zastaveno. Naopak, dojde-li k porušení podmínek, rozhodne soud, že se v trestním řízení pokračuje.

Podmíněně lze trestní řízení zastavit za následujících podmínek:

1) jde o trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let,

2) obviněný se k činu doznal,

3) nahradil škodu.

Obviněnému se dále stanoví zkušební doba na 6 měsíců až 2 léta, přičemž je možno obviněnému uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti. Poté, co uplyne zkušební doba, soud do jednoho roku, zdali se obviněný osvědčil, tj. vedl řádný život a vyhověl uloženým podmínkám. Nerozhodne-li soud do jednoho roku, má se za to, že se obviněný osvědčil.

O podmíněném zastavení trestního stíhání nerozhoduje jen soud v řízení před soudem. Takovým způsobem může v přípravném řízení rozhodnout i státní zástupce. Od narovnání se tento způsob liší tím, že se nevyžaduje souhlas poškozeného. Na druhou stranu rozhodnutím o podmínečném zastavení se nerozhoduje o věci s konečnou platností. Ta nastává až rozhodnutím soudu o tom, zda-li se obviněný osvědčil nebo ne. V případě, že se neosvědčil, v řízení se pokračuje. Při narovnání jde o konečné rozhodnutí ve věci.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next