Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.12.2. Narovnání

Rozhodnutím o narovnání se trestní řízení končí. Je o něm však možno rozhodnout jen za určitých předpokladů. Jde o splnění těchto podmínek:

1) jde o trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let,

2) obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že toto prohlášení je učiněno svobodně, vážně a určitě,

3) uhradí poškozenému škodu (případně učiní potřebné kroky k její náhradě) nebo jinak odčiní vzniklou újmu, a

4) složí na účet soudu (v přípravném řízení na účet státního zastupitelství) peněžní částku na obecně prospěšné účely. Je třeba přímo určit, komu mají být finance adresovány, přičemž jejich výši zákon nestanoví. Jedinou podmínkou je, že výše nesmí být závažnosti trestného činu zjevně nepřiměřená.

Poškozený, který s obviněným o náhradě škody uzavřel dohodu, musí k vyřízení věci narovnáním dát svůj souhlas. Doznal-li se obviněný k činu při vyjednávání dohody a věc nakonec neskončí narovnáním, nelze k takovému prohlášení přihlížet jako k důkazu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next