Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

8.2.11.1. Výpověď obviněného

Obviněný má povinnost dostavit se k výslechu, je-li k němu předvolán. Nedostaví-li se, může být předveden Policií ČR.

Před prvním výslechem je třeba zjistit totožnost obviněného, dotázat se jej na jeho rodinné, majetkové a výdělkové poměry a předchozí tresty, objasnit mu podstatu sděleného obvinění a poučit jej o jeho právech. Obsah poučení se poznamená v protokolu. Nelze-li totožnost obviněného ihned zjistit, je nutno k protokolu o jeho výslechu připojit takové důkazy, aby tato osoba nemohla být zaměněna s jinou. V případě, že je obviněných více, vyslýchají se odděleně.

Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnost.

Obviněnému musí být dána možnost se k obvinění podrobně vyjádřit, zejména souvisle vylíčit skutečnosti, které jsou předmětem obvinění, uvést okolnosti, které obvinění zeslabují nebo vyvracejí, a nabídnout o nich důkazy. Obviněnému mohou být kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo k odstranění neúplnosti, nejasnosti a rozporů. Otázky musí být kladeny jasně a srozumitelně bez předstírání klamavých a nepravdivých okolností, nesmí v nich být ani naznačeno, jak na ně odpovědět.

Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci, vyzve se obviněný, aby ji popsal; teprve pak mu má být osoba nebo věc ukázána, a to zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu.

Je-li toho třeba k zjištění pravosti rukopisu, může být obviněný vyzván, aby napsal potřebný počet slov; k tomu však nesmí být žádným způsobem donucován. Obviněný je však povinen vždy strpět úkony potřebné k tomu, aby se zjistila jeho totožnost. Protokol musí být po skončení výslechu obviněnému předložen k přečtení, nebo požádá-li o to, přečten; obviněný má právo žádat, aby byl protokol doplněn nebo aby v něm byly provedeny opravy v souhlasu s jeho výpovědí. O tomto právu je třeba obviněného poučit.

Dle Listiny základních práv a svobod – čl. 40 odst. 4 má obviněný právo odepřít výpověď tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. Obviněný se tedy musí na výzvu dostavit, strpět úkony směřující ke zjištění jeho totožnosti a poté odepřít celou výpověď. Přesto bude muset orgán činný v trestním řízení shromažďovat důkazy rovněž v jeho prospěch, protože platí princip presumpce neviny (čl. 40 odst. 2: Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.)

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next