Právo a terénní sociální práce

Co se dokazuje? Zejména:

  • zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin,

  • zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek,

  • podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu,

  • podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele,

  • podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, příp. výše škody způsobené trestným činem,

  • okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu. Důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby donucení použila – např. donucení osoby výhrůžkou násilí podepsat doznání, že spáchal krádež, nelze použít jako důkaz krádeže, ale dokument ve spojení se svědeckou výpovědí donuceného lze použít ve vyšetřování vydírání.

Orgán činný v trestním řízení je povinen vyhledávat důkazy také ve prospěch obviněného, a to stejně pečlivě jako důkazy v jeho neprospěch.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next