Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.6.4. Zrušení trvalého pobytu

V případě, že dojde ke zrušení trvalého pobytu, stane se adresou trvalého pobytu takové osoby adresa nejbližší ohlašovny trvalého pobytu, v praxi tedy "adresa na obecním úřadě". Je třeba zdůraznit, že adresu "na obecním úřadě" si nikdo nemůže aktivně "zařídit" z vlastní vůle, nikdo se sám nemůže "přihlásit k pobytu na obecním úřadě". Jedinou možností je zrušení trvalého pobytu vlastníkem objektu nebo bytu dle níže uvedeného postupu.

Zákon o evidenci obyvatel dále umožňuje, aby v určitých případech ohlašovna rozhodla o zrušení údaje o trvalém pobytu. Za prvé je to v případech, kdy zápis místa trvalého pobytu byl proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností (např. na základě neplatné nájemní smlouvy). Za druhé jde o případy, kdy objekt, v němž je občan hlášen k trvalému pobytu zanikl, byl zbourán nebo se stal nezpůsobilým k bydlení apod.

Tyto první dvě možnosti jsou celkem jasné, problematická je třetí možnost, kdy podle zákona má ohlašovna zrušit údaj o místě trvalého pobytu. Zákon říká: „Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.“ V tomto případě ohlašovna rozhoduje jen pokud zrušení údaje o místě trvalého pobytu navrhne vlastník objektu nebo jeho části nebo osoba oprávněná objekt či jeho část užívat (tj. většinou nájemce).

Aby došlo ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana v evidenci obyvatel, je třeba splnit následující podmínky:

  • musí o to požádat oprávněná osoba definovaná výše – tj. nejčastěji vlastník či nájemce,

  • zaniklo užívací právo odhlašované osoby,

  • odhlašovaná osoba objekt neužívá.

Právě se splněním těchto podmínek můžou být v praxi problémy. Problém nevzniká, pokud má oprávněná osoba nějaký doklad o tom, že užívací právo odhlašované osoby zaniklo, např. dohodu rozvedených manželů o nájmu bytu nebo soudní rozhodnutí o zrušení společného nájmu rozvedených manželů. Avšak užívací právo osoby, jež v bytě bydlela jen na základě souhlasu vlastníka či nájemce, zaniká ve chvíli, kdy zanikne tento souhlas, což lze prokázat pouze tvrzením oprávněné osoby.

Rovněž další podmínku, tj. to, že odhlašovaná osoba objekt fakticky neužívá, může oprávněná osoba těžko prokázat jinak než svým čestným prohlášením (obzvlášť když jí není známo současné bydliště odhlašované osoby). Pokud bude mít úřad pochybnosti o tvrzení oprávněné osoby, může provést místní šetření, zda toto tvrzení odpovídá pravdě.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next