Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.6.1. Přihlášení do společné domácnosti

Nejprve stručně k přihlášení do společné domácnosti. Přihlášení do společné domácnosti je zcela neformální úkon, sdělení (nejlépe však písemné) pronajímateli, že v bytě bude nadále kromě nájemce bydlet další osoba. Takovéto „přihlášení do společné domácnosti“ má zpravidla za následek, že pronajímatel přihlášenou osobu zapíše do evidenčního listu a odpovídajícím způsobem zvýší některé poplatky, např. za společné osvětlení a úklid domu, odpad apod.

Osoba žijící s nájemcem ve společné domácnosti má právo „užívat byt, užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno“.

Zde je třeba zdůraznit, že je výlučně věcí nájemce, s kým hodlá sdílet společnou domácnost, a naopak s kým ji sdílet nehodlá. Pronajímatel si pouze může v nájemní smlouvě vyhradit souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti, souhlas musí být písemný; souhlas pronajímatele se ale ani tak nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou nájemci nebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pronajímatel má dále právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách

Pokud by ale nájemce neoznámil pronajímateli bez zbytečného odkladu, resp. ani do dvou měsíců změnu v počtu osob žijících v bytě, jde o závažné porušení povinností nájemce (= důvod k výpovědi z nájmu).

Příslušníci domácnosti nájemce odvozují své právo v bytě bydlet od práva nájemce. Nejsou tedy v přímém právním vztahu k pronajímateli. Nájemce za jejich chování odpovídá, tzn. že pokud se tyto osoby např. chovají tak, že „hrubě porušují povinnost vyplývající z nájmu“, může dát pronajímatel nájemci výpověď. K zániku právního důvodu bydlení příslušníků domácnosti může dojít především odvoláním souhlasu nájemce s jejich dalším pobytem v bytě. Se zánikem právního důvodu bydlení je spojena jejich povinnost byt vyklidit, jejíhož splnění se může nájemce domáhat žalobou na vyklizení. Právní důvod bydlení příslušníků domácnosti zaniká také se zánikem práva nájemce bytu (např. smrtí nájemce); není však vyloučeno, aby na tyto osoby přešlo právo nájmu bytu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next