Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.6.2. Přihlášení (občana ČR) k trvalému pobytu

Trvalý pobyt obyvatel se řídí ustanovením zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech (dále jen „zákon“). Podle § 10 zákona „místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání“. Tyto důvody přihlášení k trvalému pobytu v daném místě jsou uvedeny pouze příkladně, nikdo není v žádném případě povinen správnímu orgánu zdůvodňovat, proč se k trvalému pobytu přihlašuje právě v daném místě.

Občan může mít vždy jen jedno místo trvalého pobytu. Objektem, který si člověk může zvolit za místo trvalého pobytu, může být objekt, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen (tj. zkolaudován) pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (ubytovna, chata).

Z přihlášení k trvalému pobytu vyplývají pro občana určitá práva – trvalý pobyt je podmínkou, aby se člověk stal občanem obce, v níž je přihlášen, aby mohl čerpat sociální dávky, aby mohl volit atd. Z přihlášení občana k trvalému pobytu však nevyplývají žádná práva k objektu, v němž je přihlášen, ani k vlastníkovi tohoto objektu – to takto říká výslovně zákon o evidenci obyvatel. To znamená, že z přihlášení k trvalému pobytu ještě nevyplývá právo bydlet v místě trvalého pobytu. Právo bydlet může vyplývat pouze z vlastnického práva k objektu, z práva nájmu nebo podnájmu takového objektu nebo jeho části, popřípadě z práv člena bytového družstva (a odvozeně rovněž ze souhlasu toho, kdo má některé z uvedených práv).

Jediným negativním důsledkem pro majitele nebo nájemce bytu nebo domu, v němž je jiná osoba přihlášena k trvalému pobytu je možnost exekuce prodejem movitých věcí. Pokud bude nařízena exekuce prodejem movitých věcí na povinného, půjde exekutor na místo, kde se povinný zdržuje nebo tam má svůj majetek. Soudní exekutor (nebo soud) zjistí adresu trvalého pobytu osoby z centrální evidence obyvatel a budou důvodně předpokládat, že na adrese trvalého pobytu se povinný bude zdržovat. V tomto místě pak může exekutor zabavovat movité věci bez ohledu na to, komu skutečně patří - tedy třeba i věci (nepovinného) majitele nebo nájemce bytu. Pokud tedy člověk vlastní nebo má pronajatý dům nebo byt a v něm je hlášena k trvalému pobytu nějaká osoba, která tam ve skutečnosti nebydlí, je v jeho zájmu, aby byl takové osobě trvalý pobyt zrušen - to může udělat pouze majitel bytu nebo domu. Jinak riskuje nepříjemnosti spojené s exekucí movitých věcí.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next