Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.3.2.1. Vznik trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu získává občan ČR v zásadě již při narození, a to v místě trvalého pobytu matky, a pokud ho takto nelze zjistit (např. není-li matka známa), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil. Narodí-li se občan ČR v cizině a nelze-li zjistit místo trvalého pobytu matky, je místem trvalého pobytu narozeného občana ČR sídlo zvláštní matriky, která je v Brně. Když chce zletilý (tj. starší 18-ti let) občan ohlásit změnu trvalého pobytu (tedy chce se někde přihlásit k trvalému pobytu) musí splnit tyto podmínky:

  • musí být způsobilý k právním úkonům – to je prokázáno předložením OP nebo pasu.

  • musí doložit buď vlastnictví bytu či domu (výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu či domu (nájemní smlouvou) nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Oprávněnou osobou je osoba, která je zletilá, způsobilá k právním úkonům, a která je oprávněna užívat dům, byt nebo jeho vymezenou část (tzn. že to může být i podnájemce, který v bytě užívá např. jednu obytnou místnost), anebo osoba, která je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  • musí vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,

  • a musí zaplatit správní poplatek (50,- Kč).

Z uvedeného je zřejmé, že občan, který bydlí v bytě spolu s nájemcem, nemusí v žádném případě dokládat souhlas vlastníka (pronajímatele) nemovitosti, do které se hlásí k trvalému pobytu. Pronajímatel nemůže nijak zabránit tomu, aby nájemce dával jiným osobám souhlas k přihlášení k trvalému pobytu v pronajatém bytě a pokud by pronajímatel např. začlenil do nájemní smlouvy ustanovení říkající, že nájemce toto činit nesmí, bylo by takové ustanovení neplatné.

Za občana mladšího 15-ti let (resp. mladšího 18-ti let) ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce (rodič). Za svéprávného občana staršího 15-ti let může změnu místa trvalého pobytu ohlásit rovněž jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next