Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.3.2.4. Přihlášení do společné domácnosti

Společná domácnost je pojem občanského a rodinného práva, který má určitý dopad na správně právní a jiné civilní vztahy.

Nejprve stručně k přihlášení do společné domácnosti. Přihlášení do společné domácnosti je úkon, sdělení (povinně však písemný) pronajímateli, že v bytě bude nadále kromě nájemce bydlet další osoba. Takovéto „přihlášení do společné domácnosti“ má zpravidla za následek, že pronajímatel přihlášenou osobu zapíše do evidenčního listu a odpovídajícím způsobem zvýší některé poplatky, např. za společné osvětlení a úklid domu, odpad apod.

Osoba žijící s nájemcem ve společné domácnosti má právo „užívat byt, užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno“.

Zde je třeba zdůraznit, že je výlučně věcí nájemce, s kým hodlá sdílet společnou domácnost, a naopak s kým ji sdílet nehodlá. Pronajímatel na toto rozhodnutí nemá žádný vliv, nemůže platně nájemci např. zakázat, aby s další osobou nebo osobami sdílel společnou domácnost, tedy bránit těmto osobám v užívání bytu.

Pokud by nájemce neoznámil pronajímateli osoby, s nimiž hodlá sdílet společnou domácnost, je velmi pravděpodobné, že by takovéto opomenutí nájemce mohlo vést k přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu. Příslušníci domácnosti nájemce odvozují své právo v bytě bydlet od práva nájemce. Nejsou tedy v přímém právním vztahu k pronajímateli. Nájemce za jejich chování odpovídá, tzn. že pokud se tyto osoby např. chovají tak, že „hrubě porušují dobré mravy v domě“, může dát pronajímatel (po předchozím písemném upozornění, jež nevedlo k nápravě) nájemci výpověď. K zániku právního důvodu bydlení příslušníků domácnosti může dojít především odvoláním souhlasu nájemce s jejich dalším pobytem v bytě. Se zánikem právního důvodu bydlení je spojena jejich povinnost byt vyklidit, jejíhož splnění se může nájemce domáhat žalobou na vyklizení. Právní důvod bydlení příslušníků domácnosti zaniká také se zánikem práva nájemce bytu (např. smrtí nájemce); není však vyloučeno, aby na tyto osoby přešlo právo nájmu bytu, popř. aby jim vznikl nárok na bytovou náhradu.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next