Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.3.4. Pobyt občanů Evropské unie

Všichni občané Evropské unie se mohou na základě evropského práva usadit na území České republiky, pokud tam:

• pracují

• podnikají

• studují

• zůstali po ztrátě zaměstnán

Ztrátou zaměstnání se vždy myslí taková ztráta, která je nezaviněná; pokud pracovník přestal pracovat na základě vlastního rozhodnutí a neměl k tomuto kroku vážné důvody, tak mu neplynou žádné výhody, které jsou spjaty se ztrátou zaměstnání, za nezaviněnou ztrátu nelze také považovat výpověď ze strany zaměstnavatele, která je způsobená pochybením zaměstnance. Typicky nezaviněnou ztrátou práce je pokud se restrukturalizuje zaměstnavatel, propouští se z organizačních důvodů. Skončení zaměstnání na dobu určitou není ztrátou zaměstnání, ale očekávanou událostí. Evropské právo ovšem připouští zaměstnání na dobu určitou pouze omezeně. Pro tzv. sezónní práce platí zvláštní režim, který zde nerozebíráme.

• zůstali poté, co odešli do důchodu

• jsou rodinnými příslušníky osob splňujících předchozí podmínky

• jsou rodinnými příslušníky českého občana

V praxi to znamená, že existuje možnost se normálně usadit v České republice bez nějakých překážek. Pokud se zde usadí osoba, která nesplňuje uvedené podmínky, tak pobývá na území České republiky v zásadě legálně, ovšem bez servisu spojeného s výše uvedenými pobytovými režimy. Celý systém je koncipován tak, že má maximálně umožnit ekonomicky činným osobám (pracujícím, podnikajícím) pohyb po EU.

Specifickou kapitolou jsou důchodci, kteří se rozhodnou na důchod přestěhovat do jiné členské země, ti si jen převedou zdravotní pojištění a žijí v zemi, kde se rozhodli, a tam si pobírají svůj původní důchod. Důchodce mohou následovat nezaopatřené děti. Musí však mít dostatečně vysoký důchod na to, aby se v cílové zemi uživili, popřípadě jiné krytí (úspory, dědictví, dividendy, tantiémy apod.).

V rovině úřední, tak jak ji specifikuje české pobytové cizinecké právo, je třeba odlišit několik různých režimů, ve kterých se může nalézat občan Evropské unie jsoucí na území České republiky:

Osoba bez jakéhokoliv povolení

občan EU, který pobývá z jakéhokoliv důvodu na území ČR po dobu kratší než tři měsíce si nemusí a ani nemůže za účelem tohoto pobytu žádat o povolení k pobytu. Pokud se však chce zdržovat na území po dobu delší než 30 dnů, je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území. Splnění povinnosti ohlášení může mít přesah do některých dalších práv občanů EU, např. do práva na dávky státní sociální podpory a hmotné nouze (zákon o státní sociální podpoře stanoví podmínku pobytu na území ČR po dobu 365 dnů, zákon o pomoci v hmotné nouzi podmínku pobytu po dobu 3 měsíců - tyto doby se u občanů EU počítají ode dne hlášení)

Osoba s povoleným přechodným pobytem

občan EU, který pobývá z jakéhokoliv důvodu na území České republiky si může požádat o přechodný pobyt. V zásadě jsou dva režimy žádostí o tento pobyt:

• žadatel v ČR pracuje, podniká nebo dělá něco hodně podobného (členové statutárních orgánů, mandatáři, členové družstev apod.). Žadatel potom dokládá pouze existenci zmíněného důvodu. To znamená, že k vyřízení žádosti potřebuje následující: vyplněnou žádost, cestovní doklad (občanka), doklad o důvodu (pracovní smlouva, živnostenský list apod.) a foto. Stejně a za stejných podmínek se povoluje pobyt rodinných příslušníků těchto žadatelů.

• žadatel chce pobývat v ČR, ale nesplňuje žádnou z podmínek, které mu zaručují možnost pobývat, jak je uvedeno výše (pracují apod.). To se může týkat například těch, kdo chtějí pobývat v ČR jen tak a mají na to našetřeno dost peněz. Takový žadatel musí kromě uvedených záležitostí přiložit k žádosti také doklad o zdravotním pojištění (které mu nevznikne automaticky – musí uzavřít smlouvu s pojišťovnou) a čestné prohlášení, že nebude požadovat dávky podle zákona o sociální potřebnosti. osoba s povoleným trvalým pobytem

Občan EU, který chce pobývat na území ČR, si může požádat o trvalý pobyt, pokud splňuje některou z následujících podmínek:

• žadatel je na území České republiky zaměstnán, podniká nebo vykonává funkci člena statutárního orgánu právnické osoby a pobývá zde již tři roky (není nutné, aby po dobu těchto tří let byl zaměstnán či podobně angažován, nezbytné je, aby tuto podmínku splňoval ke dni podání žádosti) • odešel na území ČR do důchodu nebo se stal invalidním poté, co zde pracoval

• splňuje nějakou jinou exotickou podmínku zákona (je jich více)

• je rodinným příslušníkem někoho, kdo splňuje výše uvedené podmínky, popřípadě rodinným příslušníkem českého občana (o rodinných příslušnících, tedy kdo jím a kdo nikoliv, platí totéž, co je uvedeno výše v definici rodinného příslušníka) Důležité je také brát v úvahu možné důvody ukončení povolení pobytu ze strany úřadů. Pokud někdo má trvalý pobyt, tak se již zpravidla nezkoumá případný důvod ukončení pobytu. Pokud má někdo přechodný pobyt, tak je důvodem pro jeho odnětí skončení důvodu, pro který byl udělen, s výjimkou situací, kdy osoba, která byla primárním nositelem důvodu, přišla o zaměstnání, popřípadě odešla do důchodu. Při povolování pobytů se také již nezkoumá, zda žadatel má smlouvu na byt, zda má prostředky k pobytu (určitý příjem) apod.

Vyhostit občana Evropské unie sice je možné, ale je to právně obtížnější.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next