Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.5.2. Řízení o přestupcích

Zákon o přestupcích obsahuje speciální úpravu řízení, ve kterém se rozhoduje o přestupcích. V případech, kdy to zákon o přestupcích neupravuje, koná se řízení o přestupcích podle obecného předpisu - podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

O přestupcích rozhodují obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí, Policie ČR a jiné správní orgány, stanoví-li tak zákon.

Řízení o přestupcích se nejčastěji zahajuje z úřední povinnosti. Podkladem k zahájení tohoto řízení je nejčastěji oznámení státního orgánu, orgánu policie, fyzické nebo právnické osoby.

Obviněný z přestupku je následně předvolán před projednávající orgán, má právo se ke všemu vyjádřit, navrhovat důkazy a proti rozhodnutí orgánu se odvolat.

O přestupku lze v některých případech rozhodnout ve zkráceném a méně formálně náročném řízení blokovém nebo příkazním.

Odpovědnost za přestupek zaniká a nelze jej tedy projednat, jestliže od jeho spáchání uplynul jeden rok. To znamená, že nepodaří-li se do jednoho roku přestupek projednat, jeho stíhatelnost (v praxi tedy on sám) zanikne.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next