Právo a terénní sociální práce

Obsah

b_prev b_home b_up b_next 

9.4.10.2. Obnova řízení

Řízení před správním orgánem, které skončilo pravomocným rozhodnutím lze na žádost účastníka obnovit, jestliže:

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,

c) a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.

Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení.

O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

O obnově řízení může rovněž správní orgán rozhodnout z moci úřední – pokud je dán jeden z předchozích důvodů a na věci je veřejný zájem nebo pokud bylo původního rozhodnutí dosaženo trestným činem.

Odkladný účinek se žádosti o obnovu řízení přiznává jen, pokud hrozí vážná újma účastníkovi nebo veřejnému zájmu.

Pokud správní orgán žádost o obnovu řízení zamítne, oznamuje se toto rozhodnutí pouze účastníkovi, který žádost podal. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti lze podat odvolání.

b_ask Položit novou otázku (pouze pro sociální pracovníky ČvT)

b_prev b_home b_up b_next